افزایشنرخکرایهحملونقل به شهرداری تهران ابالغ شد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایس/نا- رییس شورای ش//هر تهران از ابالغ افزایش حدودا 10 تا 15 درصدی نرخ کرایه وسایل حملونقل عمومی به شهرداری تهران خبر داد. مهدی چمران در جلسه علنی شورای شهر تهران در مورد افزایش نرخ کرایه وسایل حملونقل عمومی که به فرمانداری تهران ابالغ شد، گفت: شورای حل اختالف پس از اختالف فرمانداری و شورای شهر مبنی بر درصد افزایش نرخکرایهحملونقلعمومیباافزایشنرخحدودا01 تا51 درصدیموافقت کرده است.وی با بیان اینکه این تصمیم شورای حل اختالف به شورای شهر و فرمانداری ابالغ شده است، تصریح کرد: ما نیز افزایش نرخ کرایه وسایل حملونقل عمومی را برای اجرا به شهرداری ابالغ کردهایم و پس از فراهم کردن زمینهها افزایش قیمت رخ خواهد داد.رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه لزومی ندارد که شهرداری نرخ هر سه وسیله حملونقل عمومی یعنی اتوبوس، مترو و تاکسی را در یک زمان افزایش دهد، گفت: زمینه افزایش قیمت هرکدام از وسایل که فراهم شد، میتوانند نسبت به افزایش قیمت اقدام کنند. این رقم افزایش نرخ کرایه وسایل حملونقل عمومی در حالی است که دو هفته قبل، از سوی فرمانداری عنوان شده بود نرخ کرایه، تنها01 درصدافزایشخواهدیافتومشخصنیستچراچمرانازافزایش01 الی 15 درصدی خبر داده است. این پنج درصد اضافه شده رقم کمی نیست و دلیل آن بیان نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.