کمپین»همتوان«باهدفکاریابیبرایمعلوالن

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

کمپین »همتوان« با هدف فراهم کردن شرایط برای دورکاری معلوالن و کاهش هزینههای کسب و کار آغاز به کار کرد.

ای//ن کمپین برای ایجاد پلی میان صاحبان کس//ب و کار و کارجویان معلول راهاندازی ش//ده اس//ت. بسیاری از معلوالن به دلیل مناسب نبودن فضاهای عمومی قادر به حضور فیزیکی در محیطهای کاری نیستند و این کمپین سعی دارد با شناسایی این دسته از معلوالن، آنها را به کارفرمایان معرفی کند. توانمندسازی و آموزش معلوالن برای عرضه نیروی کار آنها به بازار، آگاهسازی جامعه به مشکالت شغلی و شهری معلوالن، آگاهسازی و ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار معلوالن و معرفی معلوالن موفق در بازار کسب و کار از جمله ماموریتهای کمپین همتوان ذکر شده است. عالقهمندانبرایکسباطالعاتبیشترومشارکتدراینکمپینمیتوانند به آدرسhttp://hamtavan.com مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.