اسیدپاشی به صورت یک خانم جوان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دادستانعمومیوانقالبسمنانازوقوعیکفقرهاسیدپاشیدربسطامو دستگیری یک نفر در این ارتباط خبر داد.به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حیدر آسیابی با اعالم این خبر گفت: متهم این پرونده جوان72 سالهای است که اقدام به اسیدپاشی به سر و صورت خانم جوانی کرده که از بستگان او بوده است. این متهم بالفاصله پس از ارتکاب جرم دستگیر شده اما هنوز به دلیل و انگیزه اصلی خود اقرار نکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.