15

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

هیاتبینالمللیفوتبال)BAFI(تنهانهادقانونگذاری فوتبال در نظر دارد با قوانین جدید، انقالبی در این ورزش به وجود آورد. روزنامه تایمز لندن از تغییرات وسیعی در قوانین فوتبال خبر داده که به زودی اجرایی خواهند شد. اعضای این هیات از هشت نماینده تشکیل میشود: چهار نماینده از فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( و یک نماینده از هر یک از چهار اتحادیه فوتبال بریتانیا.

ب//ه این ترتیب نماین//دگان فیفا چهار ح//ق رای و نماین//دگان هر یک از اتحادیههای بریتانیا نیز یک حق رای دارند. مصوبات این هیات نیز باید دستکم از شش رای مثبت برخوردار باش//د. نشس//ت هیات بینالمللی فوتبال ساالنه است.

داور بینالمللی فیفا و مدیر فنی کنونی این سازمان جهانی پیشنهادهایی برای تغییر قوانین فوتبال به هیات بینالمللی فوتبال داده و این پیشنهادها اکنون در دست بررسیهستند.دیویدالریدربارهپیشنهادهایشمیگوید در صورت پذیرش این طرح باید از انقالبی در عرصه فوتبال نام برد که میتواند این بازی را جذابتر از سابق کند. مدیر فنی فیفا که 62 ساله است، در گفتوگو با روزنامه تایمز لندن پیشنهادهای خود را برای تغییر قوانین فوتبال به طور مشخص بازگو کرده و بررسی بعضی از پیشنهادها در هیات بینالمللی فوتبال آغاز شده است: پرتابتوپوضربهکرنر پرت//اب توپ برای آغاز مجدد بازی هنگامی که توپ از خط طولی زمین بیرون رفته باشد: بر مبنای پیشنهاد جدید در چنین حالتی بازیکن میتواند توپ را جلوی پای خود بیندازد و به این ترتیب بازی را آغاز کند. این قانون جدید در ارتباط با ضربه کرنر نیز مصداق خواهد داشت. ضرباتآزادبرایشروعمجددبازی دروازهبان پس از خروج توپ از خط عرضی زمین، آن را روی خط محوطه 5/5 متری قرار داده و توپ را برای هدف دلخواه ارسال میکند. اما برای شروع مجدد بازی بایدتوپازمحوطهجریمهیا81 قدمخارجشود.مقررات جدید به بازیکنان این اجازه را میدهد که قبل از خروج توپ از منطقه جریمه نیز از آن استفاده کنند. این قانون در بازیهای فوتبال لیگ جوانان اروپا و همچنین لیگ قهرمانان اروپ//ا برای تیمهای جوان با موفقیت امتحان شده است.

ضرباتآزادمستقیمیاغیرمستقیمدرشرایطی که توپ بیحرکت نیست

تاکنون قانون چنین بوده که توپ باید به هنگام ضربات آزاد مستقیم یا غیرمستقیم کامال بیحرکت باشد و داوران بازی حق دارند در صورت در حرکت بودن توپ بازی را متوقف کرده و شروع ضربه آزاد دوباره انجام شود. اکنون قرار است این قانون تغییر کند و ضربات آزاد مستقیم یا غیرمستقیم در شرایطی که توپ هنوز کامال بیحرکت نشده نیز پذیرفتنی باشد.

پنالتیعلیهدروازهبانیکهتوپزمینیارسالی یار خود را با دست بگیرد

تاکنون قوانین فوتبال بر این منوال بود که اگر دروازهبان توپی را که یار خودی برایش ارسال کند با دست بگیرد، خطا کرده است. این خطای دوضرب به نفع تیم حریف خواه//د بود. در قوانین پیش//نهادی دیوید ال//ری، داور بینالمللی سابق فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( و مدیر فنی کنونی این سازمان جهانی، علیه دروازهبانی که چنین خطایی کرده مجازات پنالتی اعمال میشود.

دس/ت زدن عمدی به توپ برای جلوگیری از رفتن توپ به دروازه خودی

در حال حاضر بازیکنی که در داخل محوطه جریمه )به جز دروازهبان( با دست زدن عمدی به توپ از رفتن آن به دروازه خودی جلوگیری کند، کارت قرمز میگیرد و این اقدام او نیز خطای پنالتی محس//وب میشود. در پیشنهادهای جدید این اقدام بازیکن خاطی گلی علیه تیم او محسوب میشود.

م/دت زمان بازی: 60 دقیق/ه موثر به جای 90 دقیقه

هماکنون بازی فوتبال در دو نیمه 45 دقیقهای انجام میشود. پیشنهاد ش//ده که زمان بازی از 90 دقیقه به 60 دقیقه ب//ازی موثر کاهش یابد و داور بازی با خروج توپ از زمین و مجروح ش//دن هر بازیکن زمان بازی را متوقفکند. خوشبختانه توانستیم به پیروزی برسیم و باید بگویم که شایستگی شکست دادن استرالیا را داشتیم. بازی اول همیشه سخت اس//ت و خوشحالم که توانستیم پیروز بازی شویم.

او ادامه داد: این بازیکنان تنها 10 روز است که کنار یکدیگر تمرین میکنند و نمیتوانم بیش از این از آنها انتظار داشته باشم. دراکسلر به عنوان کاپیتان تیم شب درخشانی را پشت سر گذاشت. به این بازیکن با تجربه در ترکیب تیم خود نیاز داریم.

لو درباره ش//یلی حریف بعدی تیمش که در دیدار نخس//ت با دو گل کامرون را شکست داد، اظهار کرد: بازی با ش//یلی بس//یار متفاوت خواهد ب//ود. این تیم بازیکنان بزرگی را در ترکیب خود دارد و فوتبال زیبا و هجومی را در دستور کارش قرار میدهد. بدون شک کار ما برابر این تیم سختتر خواهد بود. نارضایتیکونتهازشرایطشدرچلسی سرمربی چلسی از شرایطش در این باشگاه راضی نیست اما با این حال با اصرار سران باشگاه میخواهد در این تیم بماند.

آنتونیو کونته برای اینکه چلسی به سرنوشت دو سال پیش گرفتار نشود از سران باشگاه درخواست کرده که بازیکنان موردنظر خود را خیلی زود جذب کند ولی این باشگاه لندنی تاکنون فعالیتی در فصل نقل و انتقاالت نداشته و عالوه بر این، جدایی دیگو کاستا نیز از جمع آبیپوشان قطعی شده است. همین وضعیت باعث شد تا آنتونیو کونته به شدت از عملکرد مسووالن باشگاه چلسی ناراحت باشد و معتقد است با توجه به تقویت رقیبان چلسی نباید زمان را از دست بدهد.

نارضایتی کونته از شرایط چلسی حتی زمزمههایی را پیش آورد که او میخواهد این تیم را ترک کند و به فوتبال ایتالیا بازگردد. با این حال در جلسه فوری بین آبراموویچ و آنتونیو کونته، قرار شد او به حضورش در این تیم ادامه دهد و جدا نشود. باشگاه چلسی همچنین تمدید قرارداد را نیز برای کونته آماده کرده است و این مربی میخواهد به حضورش در تیم آبیپوش شهر لندنی ادامه دهد. توافق04 میلیونیوروییداگالسکاستابایوونتوس روزنامه بیلد آلمان از نهایی شدن توافق کاستا با یوونتوس به ارزش 40 میلیون یورو خبر داد.

داگالس کاستا در دوران پپ گواردیوال از بهترین بازیکنان بایرنمونیخ بود و بازیهای درخشانی را با پیراهن این تیم به نمایش گذاشت. با آمدن آنچلوتی شرایط برای کاستای برزیلی به کلی تغییر کرد و آنچلوتی ترجیح میداد که از فرانک ریبری در ترکیب اصلی تیمش استفاده کند و این باعث ناراحتی و نارضایتی کاستا شد.

روزنامه بیلد آلمان از نهایی شدن توافق کاستا با یوونتوس خبر داد و اعالم کرد که این بازیکن برزیلی با 40 میلیون یورو، فصل بعد در فوتبال ایتالیا بازی خواهد کرد. کاستا تا سال 2021 با بایرنمونیخ قرارداد دارد و نمیتواند بدون اجازه این تیم راهی تیم دیگری شود اما به نظر میرسد که آنچلوتی با جدایی او موافقت کرده است. یوونتوسمشتریدنیلو جدای//ی قریبالوقوع دنی آل//وس از یوونتوس و انتقال احتمالی او به منچسترسیتی یا چلسی باعث شده که تورینیها جستوجوها را برای جانشین وی آغاز کنند.

دیروز نام بیرین پیرامون یووه مطرح ش//ده بود و حاال گفته میشود که ماروتا، مدیر ورزشی یووه بهصورت جدی شرایط خرید دنیلو، مدافع راست برزیلی رئال را زیرنظر دارد البته مشکل اینجاست که دنیلو هنوز پاسپورت اروپایی ندارد.

رابطه یوونتوس و رئالمادرید در حال حاضر خوب اس//ت و دنیلو که میداند در صورت ماندن در رئال نیمکتنشین خواهد بود، بدش نمیآید که در تورین به یار فیکس تبدیل شود. مادریدبرسرسهراهیامباپه،دیباالودمبله باشگاه اول شهر مادرید بین سه گزینه امباپه، دیباال و دمبله تا چند روز دیگر یکی را بهصورت رسمی خریداری خواهد کرد.

مقامات باشگاه رئالمادرید در نظر دارند یکی از سه گزینه مطرح شده توسط زیدان را خریداری کنند.

امباپه بازیکن موناکوی فرانسه یکی از این گزینههاست که قرار است پس از خریداری یک فصل دیگر را بهصورت قرضی در لباس موناکو تجربه کند. اگر این اتفاق رخ بدهد مادرید میتواند غیر از او به خرید دیباال یا دمبله نیز فکر کند.

فلورنتینو پرس البته در پاسخ به سوال خبرنگاران در این خصوص گفته است: از میان این سه ستاره انتخاب اول من، امباپه است اما برای قدم زدن در فضای واقعی باید واقعبین باشیم، اگر وکیل او به مشکلتراشیهای خود ادامه بدهد، مجبوریم به سراغ دیباال یا دمبله برویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.