استرالیا مشتری جدید کیروش

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در روزهایی که بیشتر مربیان تیمهای ملی در آسیا خیلی زود کارشان را از دست میدهند، به نظر میرسد حضور شش ساله کارلوس کیروش روی نیمکت ایران توجه و البته حسادت زیادی را ایجاد کرده است.

س//رمربی موفق پرتغالی باوجود همه فراز و نش//یبهایی که در طول این سالها در فوتبال ایران تجربه کرد، توانست تیم ملی را مقتدرانه برای دومین بار به جام جهانی برساند آن هم به عنوان تیم اول و در فاصله دو دیدار تا پایان مرحله گروهی. این در کنار رکورد خیرهکننده کلینش//یت، صعود فوقالعاده ایران در رنکینگ فیفا و تیم کمحاش//یهای که کیروش س//اخته، حاال او را به مرکز توجهات در فوتبال آس//یا تبدیل کرده اس//ت؛ به طوری که سرنوشت او بعد از پایان قراردادش با فدراسیون فوتبال ایران، مورد توجه بسیاری از جمله فدراسیون فوتبال استرالیا قرار گرفته است.

استرالیا که در جام ملتهای آسیا 2015 به قهرمانی رسید، در مرحله مقدماتی جام جهانی در گروه B آسیا شرایط چندان محکمی ندارد و در حالی که دو دیدار مقابل ژاپن و تایلند پیش رو دارد، با61 امتیاز، پشت سر ژاپن (17) و عربستان ،(16) در رتبه سوم گروه قرار دارد. از سوی دیگر گفته میشود آنگه پوستهکوگلو، سرمربی فعلی استرالیا قصد ندارد قراردادش را با این تیم تمدید کند و اکنون رسانههای استرالیا از کیروش به عنوان گزینه اول جانشینی او نام بردهاند.

سیدنی مورنینگ هرالد، یکی از معروفترین روزنامههای استرالیا، نوشت: باوجود مشکالتی که او با فدراسیون فوتبال ایران داشت، دستاورد کیروش با تیم ملی ایران فوقالعاده بود. او این تیم را از رتبه شصت و ششم رنکینگ فیفا به رتبه 30 رساند؛ باالتر از هلند و سوئد و در رتبه اول تیمهای آسیایی. با هدایت او، ایران به اولین تیم آسیایی تبدیل شد که به جام جهانی صعود کرد و در کل هم، بعد از برزیل، دومین تیمی است که توانست به این رقابتها برسد. آنها در هشت دیدار مرحله گروهی، یک گل هم دریافت نکردند.

آنطور که مشخص است، دستاورد کیروش در ایران و تیمی که او ساخته، در46 سالگی توجه مشتریان جدیدی را به او جلب کرده است؛ به ویژه اینکه مربی پرتغالی با پذیرفتن پیشنهادی مانند استرالیا، احتماال بسیاری از درگیریها و دردسرهایی که در چند سال اخیر تجربه کرد را دیگر نخواهد داشت.

ضمن اینکه برای اس//ترالیاییها، رزومه قابل توجه ک//یروش، عالوه بر دوران حض//ورش در ایران، نکتهای قابلتوجه اس//ت؛ همانطور که در گزارش س//یدنی مورنینگ هرالد هم به آن اشاره شده است، کیروش که با آفریقای جنوبی و پرتغال هم به جامهای جهانی 2002 و 2010 رسید، سالها کمک سرالکس فرگوسن در منچستریونایتد بود. او همچنین یک فصل سرمربی رئالمادرید بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.