میزبانی دوباره عمان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - تلكس

با وجود اینکه عمان در میان گزینههای پرسپولیس برای میزبانی مرحله یکچهارمنهاییلیگقهرمانانآسیانبودامااینکشوربهعنوانمیزبانانتخاب شد. باشگاه پرسپولیس که در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، از الهالل عربستان در عمان میزبانی کرده بود، باز هم این کشور را به عنوان میزبان دیدار تیم خود و االهلی عربستان انتخاب کرده است، این درحالی است که پیش از این انتقاداتی نسبت به میزبانی این کشور در دیدار برابر الهالل مطرح شده بود و انتخاب مجدد آن، کمی عجیب به نظر میرسد.

در دیدار پرسپولیس مقابل الهالل، مدیران پرسپولیس تصور میکردند در عمان ایرانیهای مقیم زیادی حضور دارند که در زمان بازیهای پرسپولیس به ورزشگاه میآیند و از این تیم حمایت خواهند کرد اما در واقعیت این اتفاق رخ نداد و در دیدار رفت پرسپولیس و الهالل عربستان- که نماینده ایران، میزبان بود- شاهد آن بودیم که فقط تعدادی لیدر در ورزشگاه حضور داشتند که آن هم از ایران خود را به مسقط رسانده بودند.

عالوه بر پرسپولیس، دیگر نمایندگان فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا هم از دیدار با تیمهای عربستانی در عمان شکایت داشتند و این اتفاق را به ضرر خود عنوان کردند. پس از این اتفاقات و با وجود شرایط جوی کشور عمان و گرمای هوای این کشور در شهریورماه، تمام این حرف و حدیثها این تصور را ایجاد کرد که پرسپولیس در مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، دیگرعمانرابهعنوانمیزبانانتخابنخواهدکرد.بعدازصعودپرسپولیسبه جمعهشتتیمبرترآسیاوانتخاباماراتبهعنوانمیزباندیدارپرسپولیسو االهلی )بازی برگشت(، نام چند کشور به عنوان میزبان احتمالی بازی رفت به میزبانیپرسپولیسمطرحشد.تاجیکستان،ترکمنستان،قرقیزستانوحتی قطر در این میان مطرح شدند.

در همین رابطه طی روزهای گذشته محمدعلی ترکاشوند و پندار خمارلو شرایطکشورهایمنطقهرابرایمیزبانیتیمفوتبالپرسپولیسبررسیکردند و حتی این دو، سفری نیز به بیشکک، پایتخت کشور قرقیزستان داشتند تا شاید این کشور را به عنوان میزبان دیدار تیم خود و االهلی انتخاب کنند اما با وجود اینکه مذاکراتی انجام شد، در نهایت توافقی میان دو طرف حاصل نشد تا اینکه عمان- که حتی نامش در میان گزینههای پرسپولیس نبود- به عنوان میزبان دیدار پرسپولیس انتخاب شد.

نکتهعجیبایناستکهحتیپرسپولیسیهاکشورقطررابهعنوانمیزبان انتخابنکردندتابااستفادهازاختالفسیاسیپیشآمدهبینقطروعربستان، امکانات خوبی برای میزبانی فراهم کنند. عربستان سعودی به دلیل اختالف سیاسی با ایران از AFC خواسته بود بازی تیمهایش با نمایندگان ایران در کشورثالثبرگزارشودوکنفدراسیونفوتبالآسیاهمباایندرخواستموافقت کردهبود.اینکشوربعدازاختالفباقطر،درخواستمشابهیبه AFC ارائهداد که بر اساس آن، تیمهای عربستانی به قطر هم سفر نکنند اما به نظر نمیرسد کنفدراسیون فوتبال آسیا به زودی درباره این درخواست، تصمیمگیری کند. ضمن اینکه پرسپولیس میتوانست با انتخاب قطر، عربستانیها را در شرایط سختی قرار دهد و آنها را مجبور کند یا به سفر به دوحه تن دهند یا یک بار دیگر در AFC برای خود پرونده شکایت از یک کشور آسیایی را باز کنند که در هر دو حالت به نوعی متضرر میشدند. البته بدبینانهترین فرضیه در این مساله این است که پرسپولیسیها در بازی رفت با االهلی، به حضور هواداران عربستانیدرورزشگاهودرآمدبلیتفروشیدلخوشکردهاندکهدراینصورت باید دوباره تاسف خورد. در مجموع با وجود انتقاداتی که نسبت به میزبانی عمان در گذشته مطرح شده بود، انتخاب دوباره این کشور از سوی مسووالن باشگاهپرسپولیسبسیارعجیببهنظرمیرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.