پیروزی دشوار آلمان مقابل استرالیا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

آلمان در نخستین دیدارش در جام کنفدراسیونها توانس//ت استرالیا را شکس//ت دهد و سه امتیاز بازی را کس//ب کن//د. در آخری//ن ب//ازی هفت//ه اول جام کنفدراسیونهای 2017 روسیه دوشنبه گذشته آلمان برابر استرالیا قرار گرفت. ژرمنها که با تیم دوم خود در این رقابتها حضور یافتند، توانستند سه بر دو استرالیا را شکست دهند.

شاگردان یواخیم لو خیلی زود به گل دست یافتند و الرس استیندل دروازه حریف را در دقیقه چهار باز کرد. آلمان که برتر از حریف بود نتوانست گل دوم را به ثمر برساند و در نهایت دروازهاش را در دقیقه 41 باز شده دید. این گل را تام راجیک به نام خود ثبت کرد. دقایقی بعد داور یک پنالتی به نفع آلمان اعالم کرد و جولیان دراکس//لر توانست آن را به گل تبدیل کند تا ژرمنها با پیروزی نیمه اول را به پایان برسانند.

در نیم//ه دوم ب//از هم آلمان به گل رس//ید. لئون گورتسزکا در دقیقه 48 گلزنی کرد. استرالیا در ادامه تنها توانست یکی از گلها را جبران کند. تام جوریک این گل را در دقیقه 58 به ثمر رس//اند. آلمان با این پیروزی و کسب سه امتیاز با تفاضل گل کمتر نسبت به شیلی در جایگاه دوم گروه B قرار گرفت. ژرمنها در دومین دیدار خود پنجشنبه شب برابر شیلی قرار خواهند گرفت.

یواخیم لو از پیروزی برابر استرالیا خوشحال است و تیمش را شایس//ته این پیروزی میداند. س//رمربی تیم مل//ی فوتبال آلمان در نشس//ت خب//ری بعد از ب//ازی، گفت: بازی آنگونه که میخواس//تیم نش//د.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.