افشاگری بالتر؛ پالتینی قطر را میزبان جام جهانی کرد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - قاره فوتبال

رییسسابقفیفادستبهافشاگریدربارهمیزبانیجامجهانی2202 قطرزدومدعی شد پالتینی و سارکوزی باعث شدند قطر میزبان این رقابتها شود.

به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، جام جهانی2202 به میزبانی قطر برگزار خواهد شد. با وجود اینکه مدتهاست از انتخاب قطر به عنوان میزبان جام جهانی میگذرد اما همچنان انتقادها و البته اتهامهایی به مسووالن وقت فیفا برای دادن میزبانی به این کشور کوچک حوزه خلیج فارس وارد میشود.

طبیعی است که انگشت اتهام قبل از هر کسی به سوی بالتر، رییس وقت فیفا باشد و او متهم به تبانی برای دادن میزبانی جام جهانی به قطریها شود. رییس سابق فیفا بعد از مدتها دست به افشاگری زد و انگشت اتهام را به سوی میشل پالتینی، رییس سابق یوفا گرفت. بالتر گفت: نباید کسی از من به خاطر میزبانی قطر انتقاد کند، بلکه این میشل پالتینی بود که باعث شد میزبانی جام جهانی2202 به قطر برسد. قرار بود آمریکا به عنوان میزبان انتخاب شود و آنها رای زیادی داشتند اما پالتینی دست به کار شد و رایهای زیادی برای قطر جمع کرد تا در نهایت این کشور میزبان شود. او ادامه داد: بعد از جلسهای که امیر قطر با سارکوزی و پالتینی برگزار کردند، سارکوزی به پالتینی ماموریت داد که میزبانی جام جهانی را برای قطر بگیرد و اینگونه بود که رییس سابق یوفا دست به کار شد. فشار سیاسی سهم بسزایی در انتخاب میزبان جام جهانی دارد. دولت فرانسه و پالتینی باعث شدند در نهایت میزبانی جام جهانی 2022 به قطر برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.