دفاع توئيتري جيكيرولينگ از مسلمانان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

جيكيرولينگ نويس//نده هفتگان//ه مش//هور »ه//ري پاتر« در سلس//له پس//تهاي توئيت//ري خود اف//رادي را كه عليه مسلمانان اقدام ميكنند، محكوم كرد.

هافينگتونپس//ت نوشت: بامداد دوشنبه يك راننده ون در حالي كه فرياد ميزد »ميخواهم همه مسلمانها را بكشم«، مسلماناني را كه پس از انجام فريضه نماز از مسجدي در لندن خارج ميش//دند، زير گرفت. اين حادثه چندين زخمي و يك كشته بر جا گذاشت.

جيكيرولينگ رماننويس مشهور و ثروتمند انگليسي كه هفتگانه »هري پاتر« و كتابهايي چون »خأل تصادفي« و »كرم ابريشم« را در كارنامهاش دارد، به اين مساله و موج ضداسالمي كه به وجود آمده، به شدت واكنش نشان داده است.

ترزا مي، نخس//توزير انگليس اين حادثه را »يك فعاليت تروريستي كه جمعيت مسلمان را هدف گرفته بود« توصيف كرد و از مردم كش//ورش خواس//ت اتحاد خود را حفظ كنند. اما روزنامه ديليميل در ش//رح ماجراي حمله راننده خودروي ون به مسلمانان مسجد پارك فينزبري لندن، مجرم را »راننده سفيدپوست ون« خطاب كرد كه اين مساله جرقه يك سلسله واكنشهاي توئيتري رولينگ را روشن كرد.

رولينگ در اينباره نوشت: روزنامه ميل كلمه »تروريست« را به اشتباه »راننده سفيدپوست ون« نوشت. حاال بياييد بحث كنيم چرا او )راننده( را به ريشههايش منتسب كردند.

اخيرا در كش//ورهاي غربي موجي از افكار ضدمس//لمان و ضدمهاجر شكل گرفته كه رولينگ به آنها واكنش نشان داده است. برخي رسانهها در جريان حمله روز دوشنبه به جمعي از مسلمانان در لندن، مسجد را مقصر جلوه دادند كه اين هم از سوي نويسندهنمايشنامه»هريپاتروفرزندنفرينشده«بيپاسخنماند: سرزنش قربانيان در روزنامههاي معمولي، منزجركننده است.

در همين حين، يك خبرنگار راديويي به روحانيون مسلماني كه ارزشهاي غربي را شرور جلوه ميدهند، تاخت و نويسنده »هري پاتر« را به چالش كش//يد. رولينگ در پاسخ نوشت: بله منتظر اين هم بودم. ما با استفاده از تصاوير پناهندگان سوري براي تحريك خشم و انزجار نسبت به مهاجرت مشكلي نداريم، داريم؟

اين نويسنده در ادامه پستهايش اشاره كرد اگر انگليسيها نگران روحانيوني هستند كه در جهت ايجاد حس تنفر نسبت به سفيدپوستها و جوامع سكوالر سخنراني ميكنند، پس بايد نگران سياس//تمداراني كه باعث ايجاد ترس و تنفر نس//بت به مسلمانان، مهاجران و پناهندگان ميشوند هم باشند.

اين نويس//نده سرشناس انگليسي كه اخيرا از سوي مجله فوربس عنوان سومين سلبريتي ثروتمند جهان لقب گرفته، طي 12 ماه گذش//ته 95 ميليون دالر كسب كرده است. او يكي از فعالترينچهرههايمشهوردرتوئيتراستوبارهابهدونالدترامپ و سياستهاي ضدمسلمان و ضدمهاجر او تاخته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.