تنديسفستيوالموسيقيفولكلورگرجستان براي گروه كاغذ رنگي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گ//روه »كاغذ رنگي« از كش//ورمان تنديس و لوح تقدير فستيوال موسيقي فولكلور گرجستان را كسب كرد. تنديس و لوح تقدير جشنواره بينالمللي موسيقي »پرخولي« و فولكلور آرت سال 2017 گرجستان به گروه موسيقي »كاغذ رنگي« به سرپرس//تي شهريار بلوچستاني و مديريت مرجان كياني از ايران اهدا شد.

گروهموسيقي»كاغذرنگي«بهنمايندگيازايرانروزيكشنبه 28 خرداد 18) ژوئن (2017 در جشنواره بينالمللي موسيقي »پرخولي« و فولكلور آرت س//ال 2017 گرجس//تان با اجراي قطعاتي از آلبوم موسيقي »آبي« و با پيام صلح و دوستي روي صحنه رفت و مورد استقبال مردم گرجستان و ديگر كشورهاي شركتكننده در اين جشنواره قرار گرفت.

از طرف برگزاركنندگان جش//نواره بينالمللي موس//يقي »پرخولي« و فولكلور آرت س//ال 2017 گرجستان، لوح تقدير و تنديس اين جش//نواره به گروه موس//يقي »كاغذ رنگي« از ايران اهدا شد.

گروه موس//يقي »كاغذ رنگي« در س//ال 1392 با هدف پرورش خالقيت و اس//تفاده از استعدادهاي ذاتي كودكان و نوجوانان از طيف س//ني چهار تا 13 سال، در شهر اصفهان تاسيس شد.

شهريار بلوچستاني سرپرست گروه موسيقي »كاغذ رنگي« در مورد خصوصيت بارز اين گروه معتقد است كه از هيچ ساز ملودي جز طنين و نفس خود بچهها استفاده نميشود و خالص و ناب اس//ت و موس//يقي را كودكان اجرا ميكنند اما كودكانه نيس//ت. قطعات از نوع دو تا چهار خطي طراحي ش//دهاند و از تنبك براي ارائه ريتم در ايجاد گروه موس//يقي »كاغذ رنگي« استفاده شده است.

اعض//اي گروه موس//يقي »كاغ//ذ رنگي« در جش//نواره بينالمللي موسيقي فولكلور گرجستان را شهريار بلوچستاني )سرپرس//ت، مدير هنري، خواننده و نوازنده تنبك(، مرجان كياني )مدير گ//روه(، متين جانقربان )نوازنده تنبك(، برديا بلوچس//تاني )نوازنده تنبك(، بردي//ا رحيميمقدم )نوازنده تنب//ك و پيانو(، بامداد ش//فيعيان )نوازن//ده تنبك(، آرش رحيمي )نوازنده تنبك(، محمدمتين امامي )نوازنده تنبك(، آرين صابورينيا )خواننده( و آدرينا رزاقي )خواننده( تشكيل ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.