آپارتمان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

بيلي وايلدر متولد 22 ژوئن 1906 در لهستان امروزي، بيش از پنج دهه در عرصه سينما حضوري درخشان داشت و پيش از مرگ در 27 مارس 2002 در 95 سالگي توانست ساخت 60 فيلم را در كارنامه سينمايياش به ثبت رساند.

او يكي از درخشانترين چهرههاي فيلمسازي هاليوود در عصر طاليي محسوب ميشود كه ششبار موفق به كسب اسكار و 15 بار نامزد اين جايزه بود و از اين لحاظ يكي از ركوردداران تاريخ سينماست. وايلدر پس از اخراج از دانشگاه وين اتريش، به روزنامهنگاري پرداخت و پس از مهاجرت به برلين، در روزنامههاي محلي، مطالب ورزشي و جنايي مينوشت. توانايي اين هنرمند در نويسندگي، او را به سمت نگارش فيلمنامه سوق داد.

ب//ا اينكه وايلدر هميش//ه دليل اصل//ي روي آوردنش به كارگردان//ي را »مواظبت كردن از فيلمنامههايش« كه معموال به دس//ت بقيه كارگردانها خراب ميش//د عنوان كرده، اما آثار او – از همان فيلم نخستين – چنان محكم و عالياند كه اين ادعا را فقط بايد به حساب تواضع فيلمسازگذاشت.

به شهادت آثارش هرگز خود را محدود به مصور كردن فيلمنامههاي درخشانش نكرده است. البته شكي نيست كه اين فيلمنامههاي دقيق و پرجزييات در زمانهايي كه حوصلهاي براي كارگرداني وسواسي نمانده بود به كمكش ميآمدند )مانند آخرين فيلمش بادي بادي(.

در ميان خيل عظيمي از ستارگان كالسيك، از باربارا استانويك تا همفري بوگارت و از گري كوپر تا جيمز كاگني و ري ميلند، وايلدر از جك لمون و والتر ماتائو بيشترين بهره را برده در حالي كه ويليام هولدن بعضي از بهترين بازيهايش را مديون فيلمهاي وايلدر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.