مرد شاخقوچشكن!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

هومنجعفري-آقايعباسجديدياعالم كردهاند چرا مطبوعات ميكوشند مشكالت را پشت سلفيهاي من پنهان كنند؟

خدمت جناب شاخقوچشكن عرض كنيم كه مطبوعات سعي نميكنند مشكل را پشت سلفيهاي شما پنهان كنند. مطبوعات به مشكالتي رسيدگي ميكنند كه آدمهاي س//لفيگير به وجود ميآورند. شما جاي اينكه سرت به كار مردم باشد، دنبال سلفي گرفتن و همراه بردن عكاسان بودي. نتيجهاش را هم در انتخابات ديدي. حداقل االن حرفهايي بزن كه كه چهارتا دانه راي براي سالهاي آينده باقي بماند كه حداقل اگر شركت كردي، چهلم شوي. به اين حرف زدنها ادامه بدهي، داخل صدتاي اول هم جايي پيدا نميكني ها! گفته باشيم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.