سرمایهگذاري در ایران ارزش ریسک را دارد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

شركت توتال فرانسه ميگويد توسعه ميدان گازي پارسجنوبي را با سرمايهگذاري اوليه يك ميليارد دالر طي تابستان امسال آغاز ميكند.

اين اولين س//رمايهگذاري عمده شركتهاي انرژي غربي در ايران پس از توافق هستهاي ايران با قدرتهاي بينالمللي است.

ب//ه گزارش رويترز پاتريك پويان، مديرعامل شركت توتال ميگويد: با توجه به بازار بزرگ ايران، يك ميليارد دالر ارزش خطر كردن را دارد. ما از بعضي خطرهاي احتمالي آگاهي كامل داريم.

وي ب//ا تاكيد بر اينكه توت//ال در عين حال قصد دارد يك پروژه پتروش//يمي را هم در ايران راهاندازي كند، ميافزايد كه منابع مالي مورد نياز براي اين پروژه را بانكهاي آس//يايي اعالم كرده ه//ر چند به گفته او اين ط//رح هنوز در مراحل پيشرفته قرار ندارد.

ش//ركت توتال پنج ماه قبل گفته بود نهايي كردن تصميم اين ش//ركت براي سرمايهگذاري در پارسجنوبي به تصميم آمريكا درباره تمديد معافيت تحريمهاي ايران بستگي دارد.

مديرعامل توتال اشاره كرده بود: حاال معافيت تحريمهاي ايران )توسط آمريكا( تمديد شده كه اين معافيت هر شش تا هشت ماه يك بار تمديد ميشود. بايد با عدم قطعيت زندگي كنيم.

ب//ا توجه به پابرجا ب//ودن تحريمهاي دالري آمري//كا، توتال گفته اين پ//روژه را از منابع مالي خود به يورو تامين خواهد كرد.

س//هم توتال از توس//عه فاز 11 ميدان گازي پارسجنوبي بيش از 50 درصد است.

هش//ت ماه قبل ش//ركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي متشكل از توتال فرانسه، شركت ملي نفت چين و شركت پتروپارس، موافقتنامه اصول//ي به مبلغ چهار ميلي//ارد و 800 ميليون دالر براي طرح توس//عه فاز 11 پارسجنوبي را امضا كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.