عقبنشینيسهامداراندربورس

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

امروزفصلاولبورسدرسال69 درحاليبهپايانميرسدكهانتظار سهامداران در سه ماه نخست برخالف همه پيشبينيها و تحليلهاي اميدواركننده در تاالر شيشهاي برآورده نشده است. نگاهي به آمارها روند معامالت 12 هفته ابتدايي سالجاري نشان ميدهد كه وضعيت بورس در يك مسير نامتعادل و پرنوسان قرار دارد تقريبا همه رشد صعودهاي شاخص، ارزش بازار، بازدهي، ارزش حجم معامالت روزبهروز در حال يك عقبگرد تمامعيار است. براساس اطالعات دادوستد سهام...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.