دیگرسويحملهموشکيبهداعش

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دكتر صالحالدين هرسني

س//پاه پاس//داران در تالفي به حمله تروريستي در تهران يكشنبه گذشته منطقه ديرالزور در شرق سوريه را به منظور ضربه زدن به داعش مورد حمله موش//كي قرار داد.بيتردي//د چنين اقدامي به معناي آن اس//ت كه راهبرد بازدارندگي ايران با تغيير تاكتيك همراه شده است چراكه در گذشته ايران برنامه موشكي خود را در راستاي استراتژي بازدارندگي با نمايش افزايش قدرت انجام ميداد اما اين بار نشان داد براي ايجاد امنيت، عمال مقابل تهديدات ميايستد و براي حفظ امنيت كشور از هيچ اقدامي فروگذار نميكند.

ازطرفديگرايناقدامموشكيضمناينكهعزم سپاه در مبارزه قاطع با داعش را نشان ميدهد اما در عين حال از ادامه هژموني ايران در سوريه هم حكايتميكند.

ب//ا همه اهداف ضروري كه پش//ت اين حمله موش//كي وجود دارد و سپاه پاس//داران هم اعالم كرده اين عمليات در راستاي دفاع مسلم از امنيت مردم كشور صورت گرفته است، هماينك بسياري ازكشورهايمنطقهدرراسآنهاعربستان،اسراييل و تركيه، طبق معمول اين اقدام را در جهت ادامه سناريوي بيثباتسازي منطقه تلقي و به عنوان نمايش پرستيژ و ميزان قدرت و در نهايت تمايالت توسعهطلبانه ايران تعبير كردهاند به عبارت ديگر با توجهبهشرايطحاضربهنظرميرسدكاركردمثبت و ض//روري چنين اقدامي در جهت تامين امنيت كش//ور، با واكنشهاي منفي از سوي كشورهاي منطقهروبهروشدهومجموعههاياسراييلمحورهم آن را آغازي دوباره براي پيچيدهتر شدن و ملتهب كردنمعادالتمنطقهقلمدادميكنند.

به طور طبيعي در سايه چنين نگرش منفي، اتحادتازهايبهمنظورمهارقدرتايرانبهسركردگي عربستان،اسراييلوحتيتركيهدورازذهننخواهد بود چراكه چهبس//ا برخي قدرتهاي منطقه اين قدرتنمايي جديد را بهگونهاي بالقوه معطوف به خود هم بدانند.از طرف ديگر از آنجايي كه اين اقدام موشكي تنها چند روز پس از تصويب دور تازهاي از تحريمهاي آمريكا عليه برنامه موشكي ايران و در اوج اختالفات منطقهاي جمهوري اس//المي و عربستانسعوديوهمچنيندرادامهبحرانعربي صورتگرفته،درذاتخودميتواندبهانهايديگربه دستكنگرهدهدتانظامتحريمعليهايرانراتوجيه كنند.از سويي ديگر بخشي از پيامد اين اقدام هم ميتواندمتوجهمحيطداخلايرانشودبهاينمعنا كهداعشدرصدداقدامتالفيجويانهبرآيد؛امريكه به خودي خود ميتواند به امنيتيتر شدن فضاي سياسيواجتماعيكشورهمبينجامد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.