جناب آقای مهندس عبدالحسینی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

انتص//اب شايس//ته جنابعال//ی را به س//مت مدي//ر كل امور اداری و پش//تيبانی وزارت عل//وم، تحقيق//ات و فناوری تبريك عرض میكنيم. مديريت و كاركنان امور مالی دانشگاه عالمه طباطبايی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.