آگهی احداث خطوط انتقال نیرو

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - شرکتبرقمنطقهایزنجان

شرکت برق منطقهای زنجان به منظور اطالع صاحبان اراض//ی و امالک واقع در مس//یر خط انتقال نیروی برق 63 کیلوولتسلطانآباد-ماهنشانواقعدراستانزنجان جادهماهنشانوتوجهآنانبهاجرایمواد81 و91 قانون سازمانبرقایرانوبرابرماده11 تصویبنامهبهشماره 50732ت/12727 94/2/6خروم هیاتوزیراندرمورد حریم خطوط هوایی انتقال نیروی برق، مبادرت به درج آگهیمینماید. این ش//رکت در نظر دارد در مس//یر مندرج در نقشه ذیل این آگهی، اقدام به احداث خط انتقال نیروی برق36 کیلوولتیفوقالذکربنماید.مطابقمفادقسمتالفبند3 ازماده2 تصویبنامهیادشدهحریمخطوطنیرویبرق ردیفولتاژشصتوسههزارولتبهصورتزمینیبرابر هشتمتر)8 متر(ازفازهایکناریدرطرفینمسیرخط ومتصلبهآنازسطحزمینمیباشدکهدراینمسیرو حریماقدامبههرگونهعملیاتساختمانی،تاسیساتصنعتی، مسکونی،مخازنسوخت،انبارداریوتاسیساتدامدارییا باغیادرختکاری)بهجزدرختانکمارتفاعمشروطبرعدم مسدودیمسیرخطوط(ممنوعمیباشد. مالکی//ن در صورت وجود هرگونه ابهام میتوانند تا01 روز پس از تاریخ درج این آگهی به معاونت بهرهبرداری شرکت به نشانی جاده گاوازنگ شرکت برق منطقهای زنجان طبقه اول مراجعه و یا مکاتبه نمایند )در غیر این صورتوانقضایمهلتمقرردرآگهیاحداثهیچگونه ادعاییمسموعنمیباشد(. تاریخانتشارنوبتاول:92/3/6931 تاریخانتشارنوبتدوم:13/3/6931

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.