هشدار مسكو نسبت به اقدام متقابل

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

واكنشها در پي شليك آمريكا به جنگنده سوري ادامه دارد؛ واشنگتن ميگويد نميخواهد تنشها در سوريه ش//دت گيرد اما به دفاع از منافع خود و نيروهاي ائتالف ادامه خواهد داد. روس//يه هشدار داده از اين پس هر هواپيمايي در حريم عملياتي خود را بالقوه بهعنوان هدف در نظر خواهد گرفت.

ائتالف به رهبري اياالت متحده، يكش//نبه گذش//ته در بيانيهاي اعالم كرد، يك جنگنده ارت//ش س//وريه را پ//س از آنكه ب//ه نيروهاي دموكراتيك سوريه در اطراف رقه حمله كرده بود، هدف قرار داده و سرنگون كرده است.

حمله به جنگنده سوري پس از آن صورت ميگيرد كه اياالت متحده در جنوب س//وريه دست به حمالتي به نيروهاي دولتي سوريه و شبهنظاميان حامي بشار اسد زده بود. در اين مورد نيز واشنگتن گفته بود نيروهاي اسد در حال نزديك ش//دن به نيروهاي ائتالف بودند و پي//ش از انجام حمالت به آنها هش//دار داده بود. در همان زمان روسيه واكنش نشان داده و خواس//تار توقف حمالت به نيروهاي حامي دولت دمشق شده بود.

حمل//ه به جنگن//ده س//وري واكنشهاي ش//ديدتري را در پي داشتهاست. وزارت دفاع روسيه، دوشنبه گذشته اعالم كرد از اين پس ه//ر هواپيماي ائتالف به رهب//ري آمريكا، در غرب رودخانه فرات در سوريه، يك هدف بالقوه خواهد بود. مسكو در عين حال گفته است، به استفاده از خط اضطراري ارتباطي ميان روسيه و اياالت متحده براي جلوگيري از برخوردهاي احتمالي در سوريه پايان ميدهد.

واش//نگتن ميگوي//د جنگنده س//وري در مناطقي كه شبهنظاميان مورد حمايت ائتالف حضور داش//تهاند، بمب انداخته اس//ت و اين ش//بهنظاميان مجبور به ترك محل ش//دهاند. آمريكا در عين حال افزوده اس//ت كه ارتشش توسط خط ويژه ارتباطي با روسيه تماس گرفته بود تا جلوي تنش و آتشباري جنگنده دولت سوريه گرفته شود.

شان اسپايسر، سخنگوي كاخ سفيد آمريكا گفت: افزايش تنشها ميان طرفهاي مختلفي كه در منطقه در حال انجام عمليات هستند، به هيچكس كمكي نميكند اما رژيم سوريه و رژيمهاي ديگر الزم است متوجه اين موضوع شوند كه ما حق دفاع از نيروهاي متحد ائتالف در نبرد عليه داعش را محفوظ ميدانيم. „ افزايشنقشآمريكادرجنگسوريه

اقدام بيس//ابقه آمري//كا و هدف قرار دادن يكي از جنگندههاي متعلق به دولت س//وريه نشاندهنده تغيير س//ريع تحوالت در جنگ ششساله اين كشور است. در حالي كه به نظر ميرس//د رييسجمهور آمريكا به فرماندهان كش//ورش اختيارات بيش//تري در اين ميدان جنگ داده است.

در حالي كه آمريكا دوشنبه گذشته تاكيد كرده بود به هيچ وجه به دنبال نقش بيشتري در جنگ سوريه نيست و تنها خواهان نابودي گروه تروريستي داعش است اما حمله جنگنده اين كشور به جنگنده سوري محدوديت توانايي آمريكاييها در پايبندي به اظهاراتشان را به خوبي نشان ميدهد.

در حالي كه نيروهاي رقيب به س//رعت در حال گسترش در نقاط مختلف سوريه هستند و اختيارات جديدي نيز همزمان به فرماندهان رييسجمه//ور آمريكا در س//وريه داده ش//ده صراحتا ميتوان گفت خطر تقابلهاي بيشتر جدي است.

ي//ك جنگن//ده F/A18E آمريكاي//ي يكشنبهشب گذشته يك جنگنده سوخو 22 س//وري را در حال//ي مورد هدف ق//رار داد كه نيروهاي آمريكايي ادعا ميكردند اين جنگنده نيروه//اي تح//ت حمايت واش//نگتن را مورد بمباران قرار داده است.

ائتالف تحت رهبري آمريكا عليه داعش با انتش//ار بيانيهاي درباره اين حمله اعالم كرد: جنگنده س//وري در اقدام//ي مطابق با قوانين مش//اركت جنگي و همچني//ن قوانين دفاع از خود س//اقط ش//د. با اين حال ارتش س//وريه اين ادعاي طرف آمريكايي را زيرس//وال برده و ميگويد جنگن//دهاش در حالي كه در حال انج//ام ماموريتي عليه داعش بوده مورد هدف قرار گرفته است.

يكي از مقامات آمريكايي در اينباره گفته است كه خلبان جنگنده سوري به نظر ميرسد پي//ش از هدف قرار گرفتن خ//ود را به بيرون پرتاب كرده با اين حال هنوز از سرنوش//ت او خبري نيست. اين اولينبار است كه آمريكا يك جنگنده دولت س//وري را در اين كشور مورد هدف قرار ميدهد در حالي كه واشنگتن تقريبا سه سال است كمپين هوايي گستردهاي را عليه داعش در سوريه رهبري ميكند.

روس//يه نيز كه خود جنگ هوايي ديگري علي//ه داعش در حمايت از دولت س//وريه در اين كش//ور را رهبري ميكند، ضمن محكوم ك//ردن اين اقدام آمريكا اع//الم كرده توافق با دولت آمريكا درب//اره خطوط كاهش تنش را لغو شده ميانگارد.

با اين حال ژنرال جو دانفورد، از فرماندهان آمريكايي اعالم كرده اس//ت كه كش//ورش به دنبال تدوام وجود چنين كانالي است. حادثه يكش//نبه گذش//ته تازهترين مورد از حمالت آمريكا به نيروهاي حامي دولت سوريه در اين كشور است.

پيش از اين هفتم آوريل ترامپ دستور انجام يك حمله موشكي به يك پايگاه هوايي سوري را در واكنش به احتمال حمله شيميايي دولت س//وريه به شبهنظاميان اين كشور صادر كرد. پس از آن 18 مي يكي از جنگندههاي نيروهاي ائتالف به كارواني دولتي در سوريه حمله كرد در حالي كه اين كاروان در حال انتقال نظاميان شيعه به منطقه التنف بود.

حادثه مشابه ديگري ششم و هشتم ژوئن رخ داد؛ زماني كه يكي از جنگندههاي آمريكايي يك پهپاد دولت سوريه را هدف قرار داد. با تمام اين تفاسير پنتاگون همواره تكرار ميكند هيچ تمايلي نسبت به افزايش نقش خود در جنگ سوريه ندارد و تمام تمركز خود را بر شكست داعش معطوف كرده است اما حمالتي از جمله حمله اخير نيروهاي آمريكايي نش//اندهنده پيچيدگي فضاي جنگي در سوريه است.

يك//ي از س//خنگويان فرمانده//ي مركزي آمري//كا در اين باره توضيح داده اس//ت: ما به تالش خود براي فعاليت شفاف و متحدسازي اهداف و ارتباطات درخصوص اقداماتمان ادامه ميدهيم تا به خوبي روشن شود هدف اصلي ما مقابله با داعش در سوريه است. با اين حال به سادگي ميتوان گفت كه حمله اخير جنگنده آمريكايي با تمام مس//ايل ديگر نش//اندهنده تغيير تحوالت در جنگ سوريه است در حالي كه مش//اهدان از افزايش احتمالي درگيريها و تقابلها در اين كش//ور خب//ر ميدهند. اين نخس//تين بار از ماه مي س//ال 1999 به اين س//و است كه نيروي هوايي ارتش آمريكا يك هواپيماي با سرنشين را سرنگون ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.