كاهش موج پوپوليسم ضدمهاجرتي در اروپا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

كميسيونر عالي امور پناهندگان سازمان ملل متحد ديروز اعالم كرد: روز جهاني پناهجويان، زماني اس//ت براي تقدير از جوام//ع و مردم//ي كه پناهن//دگان را در ميان خود پذيرا هستند.

فيليپو گراندي در بيانيهاي به مناس//بت روز پناهندگان نوش//ت: امروزه ما در جهاني زندگي ميكنيم كه در آن عدم اطمينان زياد اس//ت. بيثباتي اقتصادي، تحوالت سياس//ي و خش//ونت در نزديكي خود ما ميتواند باعث ش//ود كه ما چشمهايمان و در خانههايمان را ببنديم اما ترس و محروميت ما را به موقعيتي بهتر نميرساند؛ بلكه تنها ميتوانند به موانع، بيگانگي و نااميدي منجر شوند. زمان آن رسيده است كه اين مسير را به جهت بهتر تغيير دهيم.

در ادامه اين بيانيه آمده اس//ت: در جوامع بيشماري در سراس//ر جهان، از جمله در فقيرترين كش//ورها كه ميزبان اكثريتقريببهاتفاقپناهندگانجهانميباشند،تجار،جوامع مذهبي،معلمان،روزنامهنگارانوبسياريديگربايكديگرمتحد هستند تا براي جابهجاشدگان پناهگاه تامين كرده و شمول آنها در جوامع خود را تقويت نمايند. به واسطه فعاليتهاي كميساريا كه اغلب در خط مقدم درگيريهاست، هر روز شاهد شجاعت، استقامت و درخشندگي پناهندگان هستيم. آنها با وجود از دست دادن خانه، كار و بعضي اوقات خانوادههايشان نااميد نميش//وند و راهي براي شروع دوباره پيدا ميكنند. با تالش براي تعلق و مشاركت، آنها به سوي همسايگان جديد خود رفته و ارتباطات و فرصتهاي جديدي به دست ميآورند. تجربه نشان داده كه پناهندگان با قرار گرفتن در محيط مناسب به راهحل ميرسند و دچار مشكل نميشوند.

كميسيونر عالي در امور پناهندگان سازمان ملل متحد تاكي//د كرد: ب//از كردن ذهن، قل//ب و جوامعمان به روي پناهندگان نيازمند ي//ك رويكرد كلي جامعه براي متحد ش//دن دانشآموزان، رهبران تجاري، ورزشكاران، رهبران مذهبي، سياس//تمداران و هنرمندان و مش//اركت در اين مسووليت است و بايد حمايت از همه كساني كه نيازمند هستند، گسترش يابد.

نمونههاي برجستهاي از اين همبستگي در روستاها، شهرها و كش//ورهاي هر قارهاي وج//ود دارد. بنابراين در روز جهاني

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.