ضرورت جدایي »حملونقل« از »مسکن«

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

با تصويب قانون يادشده، وزارت راهوشهرسازي از تجميع وزارتخانههاي مس//کن و شهرسازي و راهوترابري تشکيل شد و کليه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال منقول و غيرمنقول دو وزارت س//ابق را در اختي//ار خود گرفت. گفته ميش//ود که در آن زمان بنا بود وزارت ارتباطات و فن//اوري اطالعات نيز در فرآيند تجميع حضور داشته باشد که خوشبختانه از اقدام مذکور ممانعت به عمل آمد. با اين حال اين روزها گفتوگوها درباره تفکيک يا ابقاي وزارت راهوشهرسازي باال گرفته است. موافقان ابقاي وضع کنوني مدعياند که نه تنها، حملونقل و شهرنشيني در ارتباطي معنادار با يکديگر به سر ميبرند بلکه برهم زدن وضع موجود با توجه به اتالف وقت و صرف هزينه، توجيهناپذير اس//ت و دولت را از اجراي اهداف خويش منحرف ميکند. از سوي ديگر، مخالفان بر آن هستند که ادغام دو وزارت، معايب بسياري را به همراه آورده است، چه فارغ از تفاوتهاي ماهوي حوزه مسکن و حملونقل، وزارت جديدالتاسيس در شش سال گذشته توسط دو وزيري که تخصص هر دوي آنها مس//کن بوده، اداره شده و تا حدي حملونقل را با بيمهري مواجه س//اخته است. به نظر ميرسد به س//ه دليل »فقدان ارتباط معنادار ميان بخش حملونقل و بخش مسکن«، »تخصصگرايي« و »تجربه جهاني«، تفکيک وزارت راهوشهرسازي به منفعت تاسيس وزارتي مستقل با عنوان »وزارت حملونقل«، ضروري است؛

نخست اينکه اگر تشکيل وزارت راهوشهرسازي بر بنيان عامل ارتباط ميان حملونقل و مس//کن توجيه ش//ود، آن وقت الزم است عوامل ارتباطي ديگري نيز مورد توجه قرار گيرد، چه حملونقل بهگون//هاي گريزناپذير ب//ا فن//اوري، ارتباطات و توريس//م در تعامل است. حتي ميتوان گفت به دلي//ل تفاوتهاي ماهوي ميان امور حملونقل و مس//کن، عامل ارتباط اين دو بخش کمرنگتر به نظر ميرسد. حملونقل در تمام اقسام آن، قلمرو فراملي و فراسرزميني دارد اما شهرسازي و مسکن، ب//ه طور خاص مرزهاي ملي يک کش//ور محدود ميشود.حملونقلبامطالباتوتعهداتبينالمللي س//ر و کار دارد در حالي که مسکن و شهرسازي، فاقد اين ويژگي اس//ت. حملونق//ل به صنعتي پرمقررات، پرخطر، پويا و تعطيلناپذير ش//هرت دارد اما مسکن و شهرسازي، کمتر اوصاف يادشده رايدکميکشد.درمرتبهبعدي،نظربهتفاوتهاي ماهويقابلمالحظهبابخشمسکن،ضرورياست بخش حملونقل به صورت اختصاصي و مستقل با عنوان »وزارت حملونقل« اداره شود. بيترديد تاسيس وزارت مستقل حملونقل، اولين قدم در راستاي تخصصي شدن اداره امور خواهد بود. اين تخصصگرايي سبب ميشود وزارتخانهاي مستقل، به دور از تراکم در وظايف و ماموريتهاي ناهمخوان و ناسازگار، به ساماندهي يک هدف واحد و منحصر بينديش//د و به نحو مطلوبتري، ه//دف واحد و منحصر خود را به سرمنزل مقصود برساند.

و س//رانجام آنکه تجربه موفق جهاني نيز به تاسيس وزارت مستقل حملونقل نظر دارد. در حقيقت کشورهاي پيشگام در عرصه حملونقل همچون آمريکا، چين و بريتانيا با وجود آگاهي از عوامل ارتباطي قويتر يعني توريسم، ارتباطات و فناوري، مطلوب ديدهاند تا اداره بخش حملونقل را به يک وزارت مس//تقل تفويض کنند. با اين حال بسيار مطلوب است تا با تحقيق و مطالعه بيش//تر، مزايا و معايب همراهي امور توريس//م، ارتباط//ات و فناوري ب//ا بخش حملونقل مورد ارزيابي قرار گيرد.

* پژوهشگر حقوق هوافضا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.