کالبد شکافی ماجراجویی های ریاض علیه تهران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - سیاسی

ملیحهاسناوندی،سبامحسنینژاد-مدتی است که عربستان مواضع گستاخانهای نسبت به ايران اتخاذ میکند. در مقابل ايران سعی کرده با رفتار ديپلماتيک و نرم خود مشکالت پيش آمده بين تهران و رياض را حل و فصل کند. اما اکنون انتخاب محمد بن سلمان به عنوان وليعهد جديد ملک سلمان بن عبدالعزيز میتواند روابط ايران و عربس//تان را به مرحله تهاجمی بکشاند. اقدام به تغيير وليعهد عربستان که بعد از سفر دونالد ترامپ به اين کشور و مذاکرات در خصوص ايران صورت گرفت، به نظر میرسد با هماهنگی کامل آمريکا انجام شد. محمدبن سلمان نقش تعيينکنندهای در شروع جنگ در يمن و مساله قطر و بسياری از تحوالتمنطقهداشتوالبتهمواضعیسختنسبت به ايران دارد. چندی پيش بود که او در گفتوگو با تلويزيون عربستان مدعی شد ايران تالش دارد »قبله مسلمانان« را اشغال کند. بنسلمان با اشاره به اينکه هيچ نقطه مشترکی ميان ايران و عربستان نيس//ت، گفت: »چگونه میتوان با آنان به تفاهم رسيد؟ منطق ايران زمينهسازی برای ظهور مهدی است که آن هم از طريق سيطره بر جهان اسالم محقق میشود.« او افزود: »هدف اصلی نظام ايران رسيدن به قبله مسلمانان است. منتظر نمیمانيم که عربستان ميدان جنگ شود بلکه ايران را ميدان جنگ خواهيم کرد.« محمد بن س//لمان مدعی شد: »فکر افراطگرای ايران مانع گفتوگو با تهران است.« او هرگونه شانس برای گفتوگو با ايران را رد کرد و مدعی شد جنگ را به ايران خواهد کشيد؛ ادعايی که قبل از حمله تروريستی داعش در تهران نيز مطرح شده بود و مقامات ايران نيز رسما اعالم کردهاند حمالت تروريس//تی تهران با سفارش و حمايت عربستان صورت گرفته است.

حاال بايد ديد با آمدن اين جوان جنگطلب چه اقدامات تحريکآميزی عليه ايران به وجود میآيد؟ و ايران چه واکنشی در برابر دست گرفتن قدرت توسط محمدبن سلمان نش//ان میدهد؟ برخی کارشناس//ان از جنگ احتمالی ايران و عربستان س//خن میگويند؛ جنگی که قطعا کل منطقه را درگير خواهد کرد و به نفع هيچيک از دو کش//ور نيست.سخنگویکميسيونامنيتملیوسياست خارجی مجلس با اش//اره به وليعهدی محمد بن سلمانتاکيدکردکهمقاماتعربستانبايدبامتانت و در چارچوب مقررات بينالمللی و در حد و اندازه خودشاناظهارنظرکنند.سيدحسيننقویحسينی در واکنش به انتصاب محمد بن سلمان به عنوان وليعهد جديد عربستان از سوی پادشاه اين کشور و ادعاهای قبلی او در مقام جانشين وليعهد و وزير دفاع عربس//تان مبنی بر اينک//ه جنگ را به ايران خواهند کش//يد، گفت: ب//ا توجه به وليعهدی بن سلمان از مقامات عربستان میخواهيم در چارچوب مق//ررات بينالمللی، با متانت و در ح//د و اندازه خودشان اظهار نظر کنند. وی تاکيد کرد: جمهوری اسالمی ايران خواهان جنگ با هيچ کشوری نيست و معتقد است میتوان همه مناقشات را با گفتوگو بين کشورهای منطقه حل کرد و ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.