آخرینفرصتخروجازلیستسیاه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه ويژه اقدام مالي (FATF) نشست شش روزه خود را در اسپانيا آغاز کرده است. در نشست سال گذشته ايران به مدت 12 ماه از ليست سياه تعليق شد تا اقداماتي در جهت اصالح فرآيندهاي بانکي انجام FATF.دهد يک سازمان بيندولتي است. اين سازمان وظيفه دارد بررسيهايي درباره وضع قوانين مبارزه با پولشويي در بازارهاي مختلف مالي را در سراسر جهان انجام دهد و نتيجه آن را در جلسات هر چهار ماه يکبار خود به اطالع کشورهاي عضو برساند تا اين کشورها بتوانند ريسک سرمايهگذاري ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.