آتشسوزي گسترده در محله اوین

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

عصر ديروز بخشی از محله اوين دچار حريق شد. جالل ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی در مورد گستردگیاينحريقگفت:حريقمحدودهاتوبانيادگار امام،مربوطبهفضایسبزوعلفزاردشتبهشتاست. آتشنشانان سه ايستگاه برای اطفاي حريق به محل حادثه اعزام شدند. وسعت حريق به دليل فضای سبز محلهگستردهاست.ملکیدليلآتشسوزیراانداختن تهسيگاردرمحلحادثهاعالمکردهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.