بالتکلیفی...!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

امیرحسین میراس/ماعیلي- پنج ماه از فاجعه پالسکو گذشته است. پس از اينکه گزارش هيات ويژه بررسي ابهامات پالسکو ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.