تفرقه،مشکلبزرگخاورمیانه

Jahan e-Sanat - - News -

ملیحه اس/ناوندی، س/با محسنی نژادمدتی است که عربستان مواضع گستاخانهای نس//بت به ایران اتخاذ میکند. در مقابل ایران س//عی کرده با رفتار دیپلماتی//ک و نرم خود مش//کالت پیش آمده بین ته//ران و ریاض را حل و فصل کند. اما اکنون انتخاب محمد بن س//لمان به عنوان ولیعهد جدید ملک سلمان بن عبدالعزیز میتواند روابط ایران و عربستان را به مرحله تهاجمی بکش//اند. اقدام به تغییر ولیعهد عربستان که بعد از سفر دونالد ترامپ به این کش//ور و مذاک//رات در خصوص ایران ص//ورت گرفت، به نظر میرس//د با هماهنگی کام//ل آمریکا انجام ش//د. محمدبن س//لمان نقش تعیینکنندهای در شروع جنگ در یمن و مس//اله قطر و بس//یاری از تحوالت منطقه داشت و البته مواضعی سخت نسبت به ایران دارد. چن//دی پیش بود ک//ه او در گفتوگو با تلویزیون عربستان مدعی شد ایران تالش دارد »قبله مس//لمانان« را اشغال کند. بنسلمان با اشاره به اینکه هیچ نقطه مشترکی میان ایران و عربس//تان نیست، گفت: »چگونه میتوان با آنان به تفاهم رسید؟ منطق ایران زمینهسازی برای ظهور مهدی اس//ت که آن هم از طریق س//یطره بر جهان اس//الم محقق میشود.« او افزود: »هدف اصلی نظام ایران رسیدن به قبله مسلمانان است. منتظر نمیمانیم که عربستان میدان جنگ ش//ود بلکه ایران را میدان جنگ خواهیم کرد.« محمد بن س//لمان مدعی شد: »فکر افراطگرای ایران مانع گفتوگو با تهران اس//ت.« او هرگونه ش//انس برای گفتوگو با ای//ران را رد ک//رد و مدعی ش//د جن//گ را به ایران خواهد کش//ید؛ ادعایی که قبل از حمله تروریستی داعش در تهران نیز مطرح شده بود و مقامات ایران نیز رسما اعالم کردهاند حمالت تروریستی تهران با سفارش و حمایت عربستان صورت گرفته است.

حاال باید دید با آمدن این جوان جنگطلب چه اقدامات تحریکآمیزی علیه ایران به وجود میآید؟ و ایران چه واکنش//ی در برابر دس//ت گرفتن قدرت توس//ط محمدبن سلمان نشان میدهد؟ برخی کارشناسان از جنگ احتمالی ایران و عربستان سخن میگویند؛ جنگی که قطعا کل منطقه را درگیر خواهد کرد و به نفع هیچیک از دو کشور نیست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ولیعهدی محمد بن س//لمان تاکید کرد که مقامات عربستان باید ب//ا متانت و در چارچوب مق//ررات بینالمللی و در ح//د و اندازه خودش//ان اظهارنظر کنند. سیدحس//ین نقویحس//ینی در واکن//ش به انتصاب محمد بن س//لمان ب//ه عنوان ولیعهد جدید عربس//تان از سوی پادشاه این کشور و ادعاهای قبلی او در مقام جانش//ین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان مبنی بر اینکه جنگ را به ایران خواهند کشید، گفت: با توجه به ولیعهدی بن سلمان از مقامات عربستان میخواهیم در چارچوب مقررات بینالمللی، با متانت و در حد و اندازه خودش//ان اظهار نظر کنند. وی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران خواهان جنگ با هیچ کشوری نیست و معتقد است میتوان همه مناقشات را با گفتوگو بین کشورهای منطقه حل کرد و نیازی به دخالت بیگانگان نیس//ت. نقوی حسینی افزود: اظهارنظرهایی از جنس ادعاهای قبلی ولیعهد جدید عربستان، حاصل سفر ترامپ، رییسجمهور داعشی بینالمللی یعنی آمریکا اس//ت. ترامپ به عربستان رفت ت//ا جنگافروزی را بیش//تر کند. س//خنگوی کمیس//یون امنیت ملی و سیاس//ت خارجی مجل//س در پای//ان تاکید کرد: ای//ران هر نوع تهدید و هر ن//وع اقدام علیه امنیت ملی خود را پاسخ دندانش//کن خواهد داد. پاسخی که پشیمانکننده خواهد بود. عربستان بحران سازی می کند دکتر حسن السجردی، کارشناس مسایل بینالملل و عضو شورای سردبیری خبرآنالین در گفتوگو با روزنامه »جهان صنعت« درباره انتخاب محمدبنس//لمان به عن//وان ولیعهد عربس//تان گفت: »آنچه مسلم است این است که همه متغیرها نش//ان میداد س//لطنت در عربس//تان به ویژه در جایگاه ولیعهدی تغییر خواه//د ک//رد چراکه نقش اف//راد در چندماه گذشته در عربس//تان تغییر کرده بود. محمد بنسلمان بیشتر در چش//م رسانهها بود و در محافل رسمی به ویژه در سفر آمریکا و دیدار با ترامپ، او بود که مدیریت مذاکرهکنندگان در عربستان را بر عهده داشت. در مجموع نگاهها به این بود که تغییر و تحولی در عربستان رخ خواهد داد. براس//اس روابطی که میان جریان جمهوریخواه در آمریکا و محمد بنسلمان بود و برخی هم معتقدند که بخشی از هزینههای انتخاباتی در آمریکا را بنسلمان داده است، به نظر میرس//د با این سوابق بعد از سفر ترامپ به عربس//تان این موضوع نهایی ش//د و اکنون اعالم شده است.«

وی افزود: »محمد بنس//لمان نش//ان داده که آدم جنجالی و بحرانسازی است. خیلیها معتقدند که جنگ یمن را محمد بنس//لمان مدیری//ت ک//رده و بح//ران قط//ر و ضدیت با جمهوری اس//المی هم کار او بوده اس//ت. به نظر میرس//د او کارش را در فضای سیاسی با بحرانس//ازی در قدرت آغاز کرده است و هر کدام از این بحرانهایی که محمد بنس//لمان برای عربستان ساخته و پرداخته، هزینههایی برای این کشور دارد و شاید مثل همه تحوالت هیجانی موجی باشد که این موج بیاید و سپس آرام شود. همه کارشناسان بر این باور هستند که محمد بنس//لمان اگر ق//درت بگیرد و نفر اول عربستان شود ش//رایط بحرانیتر خواهد شد اما به نظر میرس//د با توجه به جایگاهی که عربس//تان در منطق//ه دارد و تاثیراتی که در امنی//ت منطق//ه و ان//رژی دارد تصمیمات هیجان//ی کالن از س//وی حکمای عربس//تان گرفته نخواهد شد. از طرف دیگر تصمیمی که عربستان میگیرد چه در مورد بحران منطقه و چ//ه در م//ورد نفت و انرژی چ//ون تاثیرات بینالمللی دارد رقبایی همچون ایران و روسیه و کشورهای دیگر به عربستان فشار میآورند. به نظر میرسد گذر زمان محمد بنسلمان را معقولتر خواهد کرد.

در حال حاضر ش//ور و شوقی که در قدرت وج//ود دارد و اف//راد در قدرت دوس//ت دارند ک//ه مانور بدهند امکان دارد که او دس//ت به بحرانسازی بزند.«

این کارشناس مسایل بینالملل درباره ادامه بحرانهای منطقه که ناشی از حضور بنسلمان در حاکمیت عربستان است، گفت: نکته مهم این است که سابقه بحران یمن، قطر و ضدیت جمهوری اس//المی نش//ان میدهد که شاید عربس//تان بخواهد در بخشهای دیگر منطقه همچ//ون عراق، س//وریه ...و ه//م بحرانهایی درس//ت کند که محمدبنسلمان را به عنوان م//رد اول منطقه معرفی کن//د. البته با توجه به درهمتنیدگی منطق//ه، ایجاد بحران کالن سخت میشود. فکر میکنم او این کار را انجام میدهد اما باید دید کدام یک از نقاط منطقه در اولویت او قرار میگیرد. این جابهجایی برای محمد بنسلمان مهم بود و کارهایی که انجام داده برای این اس//ت که خودش را نشان دهد و به صحنه آورد.«

السجردی درباره اظهار نظر محمد بنسلمان که گفته بود جنگ را به داخل ایران میکشد، گفت: »دوران جنگهای کالسیک و بزرگ در جهان گذشته است و بلوغ نظامهای بینالمللی و کش//ش کشورها اجازه ورود آنها را به جنگ مستقیم نمیدهد.

بسیاری از کشورها تالش میکنند به این سمت نروند. اهمیت جایگاه ایران و عربستان مسایل نفتی است، از آن طرف کشورها عوامل و عناص//ری دارند که میتواند به اندازه جنگ تاثیرگذار باشد اما آثار مخرب جنگ را نداشته باش//د، همچون تحریمهای اقتصادی، کاهش رواب//ط و.... ب//ه جهات اینکه ما در عربس//تان رقابت نفسگیر رو در رو داریم، جنگ مستقیم خیلی جای طرح نیست. منازعه ما در عربستان منازعه مستقیم نیست و همین حاال هم ما با عربستان در یک رقابت عریان هستیم. عربستان میخواهد یک بلوک اعتقادی و عقیدتی شکل بده//د و لیدری و برادر بزرگتری را در جهان اس//الم برای خودش حفظ کند و به برخی از کشورهای دیگر سیاستهای خود را تحمیل کند. این مشکل فقط بین ما و عربستان نیست و همه کش//ورهای منطقه به جهات مختلف با عربستان مشکل دارند، مثل سوریه و عمان ...و اما منافع آنها اجازه نمیدهد که اختالفات را باز کنند. در قطر هم چون این اختالفات ش//دید بود بحرانها سر باز کرد.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.