موشکهای ما دفاعی است و از کسی برای قدرت دفاعی خود اجازه نمیگیریم

Jahan e-Sanat - - News -

رییسجمهور با دعوت از همه مردم ایران برای حضور گسترده و باشکوه در راهپیمایی روز جهانی قدس و حمایت از مردم مظلوم فلسطین، اختالفات منطقه و جهان اسالم را به نفع صهیونیسم و تروریسم دانست و تاکید کرد: برای مهار صهیونیسم و تروریسم در منطقه، وحدت دنیای اسالم باید تقویت شود.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت، حسن روحانی در جلسه هیات دولت با تاکید بر اینکه روز جهانی قدس، روز احیای مس//اله فلس//طین است تا همه افکار عمومی جهان را متوجه آن کند، گفت: مساله فلسطین موضوع ظلمی بزرگ و نابخشودنی و آوارگی بزرگ یک ملت بوده و ریشه بسیاری از مشکالت و معضالتی که در منطقه داریم از آن نشات میگیرد. او خاطرنشان کرد: امروز کمتر پیش میآید که صهیونیستها پشت یا روی پرده در اختالفاتی که در میان کشورهای منطقه است، مداخله نداشته باشند. رییسجمهور با بیان اینکه امروز موضوع تروریسم در منطقه، جهان را تحت فشار قرار داده و باعث نگرانی همگان شده است، اظهار داشت: تروریستهایی که در منطقه مجروح میشوند، در بیمارستانهای رژیم صهیونیستی مداوا شده، تروریستها را مسلح میکنند و به نفع آنها در منطقه بمبارانهایی انجام میدهند و آشکار و روشن است که آنان حامی تروریسم در منطقه هستند. روحانی تاکید کرد: امروز باید هم در بیان و شعار و هم از لحاظ مادی و معنوی از ملت مظلوم فلسطین حمایت کنیم و هم در مقام عمل باید اقداماتی انجام دهیم که نقشههای صهیونیسم را در این منطقه دچار مشکل کند.

رییسجمه//ور افزود: بیتردید اختالف میان کش//ورهای منطقه و دنیای اسالم مانند اختالف میان ایران و عربستان، قطر و عربستان، یمن و عربستان و نیز مصر و ترکیه در نهایت به نفع صهیونیسم جهانی و اسراییل غاصب است. روحانی اظهار داشت: اگر میخواهیم صهیونیسم را در منطقه مهار کنیم باید در دنیای اس//الم وحدت ایجاد شود و اختالفات را حل کنیم و بدانیم دمیدن در اختالفات به نفع صهیونیستهاس//ت. رییسجمهور با اشاره به اینکه باید اختالفات و معضالت منطقه توس//ط کش//ورهای منطقه حل و فصل ش//ود، گفت: باید با زبان برادرانه و دوستانه بر مبنای منافع بلندمدت منطقه از طریق گفتوگو و راهحلهای سیاسی مسایل منطقه را حل کنیم و این، آن چیزی است که رژیم صهیونیستی نمیخواهد. او با اشاره به اینکه مبارزه با تروریسم علیه صهیونیستها و به نفع جهان اسالم است، اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران به مردم عراق برای مبارزه با تروریسم کمک کرده و امیدواریم به زودی موصل آزاد شود و آزادی موصل به عنوان رمز پیروزی ملتهای منطقه در برابر توطئه تروریستها باشد و روز جشن برای همه ملتهایی باشد که علیه تروریسم در حال مبارزه هستند. روحانی تاکید کرد: اینکه جمهوری اسالمی ایران در برابر تجاوز تروریستها قاطعانه میایستد و علیه مقر اصلی که از آنجا تصمیم به انجام اقدامات تروریستی در مجلس شورای اسالمی و حرم امام راحل گرفتند که البته به اهداف اصلی خود نیز دست نیافتند، اقدام میکند، برای این است که آنها بدانند اگر بخواهند این اقدامات را در ایران اجرا کنند، با پاسخ قاطعانه ما مواجه خواهند شد. رییسجمهور اظهار داشت: از ابتدا اعالم کردیم که موشکهای ما، موشکهای دفاعی است و از کسی برای قدرت دفاعی خود اجازه نمیگیریم. روحانی با بیان اینکه تصمیم جمهوری اسالمی ایران برای مبارزه با تروریسم یک تصمیم ارگانی، جناحی و فردی نیست بلکه تصمیم همه ملت ایران است، گفت: اقدام علیه مقر تروریستها، تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده و حتی اختیارات باالتر از این اقدام هم به نیروهای مسلح خود دادهایم.

رییسجمهور تاکید کرد: حاکمان جدید در آمریکا هم باید کامال بدانند اینجا جمهوری اسالمی ایران است و اگر آنها تصور کردند میتوانند ملت ایران را با الیحه و طرح جدید و اقداماتشان در سنا و کنگره تحت فشار قرار دهند، دچار اشتباه محاسباتی شدهاند.

روحانی ادامه داد: دولتهای قبل آمریکا این تجربهها را دارند و 40 س//ال اس//ت که آمریکا انواع توطئهها علیه ایران را طراحی کرده اس//ت؛ البته دولت قبلی در آمریکا یک مقدار هوشیاری پیدا کرد و متوجه شد در برابر ملت ایران باید از زبان تکریم استفاده کند و فهمید که باید به جای تهدیدها از میز مذاکره استفاده کند هرچند آنها هم نتوانستند پیام ملت ایران را به طور کامل دریافت کنند. رییسجمهور افزود: ظاهرا حاکمان جدید در آمریکا تجربه بسیار کمی در این زمینه دارند. آنها هم باید توجه داشته باشند که مردم ایران در برابر هر گونه تهدید و فشار پاسخ متناسب خواهند داد. ملت ایران نه ساکت میماند و نه تهدید و فشار را تحمل میکند و پاسخ متناسب میدهد، کمااینکه در مواقع دیگر هم این پاسخ را داده است. رییسجمهور تاکید کرد: ملت ایران امسال بهتر از هر سال دیگر در راهپیمایی روز قدس حضور یافته و فریاد خود را بر سر ظلم و تجاوز با صدای بلند اعالم خواهد کرد و مطمئن هستیم که پیروزی نهایی از آن ملتهای مسلمان و منطقه خواهد بود و توطئه استکبار و صهیونیسم حتما ناموفق خواهد بود، کمااینکه تا امروز ناموفق بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.