تجزیهعراقخواستهرژیمصهیونیستیاست

Jahan e-Sanat - - News -

رییسمجلسشورایاسالمیبااشاره به تالش دشمنان برای مسالهسازی در درون عراق، گفت: تجزیه عراق همان چیزی است که اس//راییلیها بهدنبال آن هس//تند. علی الریجان//ی امروز در دی//دار با حیدر العبادی نخس//توزیر عراق، اظهار داش//ت: برداش//ت ما این است که شما تجربه موفقی در مبارزه با تروریسم دارید و بهخوبی آگاهید که جنس تروریسمهای منطقه با دهه قبل متفاوت است اما عراق نشان داد که از قدرت خوبی برخوردار است و توانست آنها را س//رکوب کند. وی تصریح کرد: شما باید روی عناصر قدرت خود تمرکز داشته و آنها را حفظ کنید زیرا به نظر میرسد که تروریستهای تکفیری دو هدف را برای آینده عراق درنظر دارند که یکی تالش برای مسالهسازی در درون عراق است تا از این طریق بحث تجزیه آن را مطرح کنند و این همان چیزی است که اسراییلیها به دنبال آن هستند و این مس//اله برای هیچ بخش از عراق سودی ندارد.

الریجانی افزود: دومین هدف داعش این اس//ت که عراق را درگیر مس//ایل داخلی ک//رده تا نتوان//د فعالیتهای فرامرزی داش//ته باشید زیرا عراق یک کشور دموکراتیک است و میتواند رشد خوبی داشته و تاثیرگذار در منطقه باشد اما برخی از کشورها این را نمیخواهند. وی در پایان اظهار داشت: موشکهایی که به داخل پایگاههای داعش در سوریه زده ش//د حامل این پیام بود که ایران وارد فاز جدیدی در مبارزه با تروریسم شده است.

همچنی//ن در این دی//دار حیدر العبادی اظهار داشت: سفر ما به ایران تاکی//دی دوباره بر روابط مس//تحکم میان دو کشور دوست و همسایه است که این دوس//تی ب//ه نفع ملت هر دو کشور و منطقه خواهد بود. وی افزود: ما هماکنون درمرحله نابودی داعش بهسر میبریم و در مبارزه با حمالت تروریستی همیشه پیشقدم خواهیم بود و ش//عار ما مبارزه با داعش است زیرا همانگونه که تاکنون نشان دادهاند آنه//ا پایبند به هیچ دینی نیس//تند و اق//دام اخیر آن//ان در پارلمان ایران بهخوبی بیانگر این مساله است.

حیدر العبادی با اش//اره به تحوالت س//وریه، گفت: مسایل س//وریه کمی پیچیده ش//ده اس//ت زیرا کشورهای مختلف مانن//د اردن، ترکیه، آمریکا و کش//ورهای حوزه خلیجفارس هرکدام بهدنبال منافع خودشان هستند اما ما دو ه//دف عمده داریم که یکی مبارزه با داعش و نابودی آن اس//ت و دیگری برقراری رابطه خوب با دولت سوریه. وی خاطرنشان کرد: ما بارها اعالم کردهایم ک//ه تمام تعامالتمان با دولت س//وریه خواهد بود و نه با گروهها و دستهجات مختلف.حیدرالعبادیدرادامهخواستار افزایشتعامالتاقتصادیوتجاریمیان دو کش//ور ش//ده و افزود: در این سفر توانس//تهایم دیداره//ای خوبی در این زمینه داشته باشیم و ما هم تالش داریم که بحث تسهیل صدور روادید را برای زائران عملی کنیم و نسبت به امنیت آنان بیش از پیش اهتمام ورزیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.