دولتعربستانصیاداندستگیرشدهراآزادکند

Jahan e-Sanat - - News -

وزارت کشور در اطالعیهای درباره وضعیت دو قایق صیادان در اختیار عربستان توضیحاتی را ارائه داد. در این اطالعیه آمده اس//ت: سه فروند قایق صیادی در روز پنجش//نبه 25 خردادماه با داش//تن هویت قانونی و مجوز صید از اسکله بندر بوشهر برای ماهیگیری به س//مت عمق آبهای خلیجف//ارس حرک//ت میکنند که در نیمه ش//ب حین صی//ادی بر اثر تالط//م دریا و اثرگ//ذاری امواج در آبه//ای منطقه کنترل خ//ود را از دست داده و هر لحظه ناخواسته به س//متی هدایت شدند که در نهایت یکی از قایقها موفق میشود شناور را در مسیر اصلی هدایت کند اما دو قایق دیگر با فشار آبهای متالطم به سمت نوار مشترک مرز دریایی با کشور عربستان رانده شدند. در ادامه نوشته شده است: این در حالی است که صیادان از نوار مش//ترک دریایی آگاهی نداش//تند و اگ//ر هم به این موضوع واق//ف بودند، امکان کنترل شناور برای آنها وجود نداشته است. متاس//فانه در همی//ن زم//ان، گارد ساحلی آن کش//ور با مشاهده قایق به سمت دو صیاد ایرانی تیراندازی میکند که یک نفر از ملوانان به نام محمود سیامر بر اثر اصابت گلوله به ناحیه کمر زخمی و سپس در داخل شناور فوت میکند و نفر دیگر به نام فرهاد سیامر )فرزند مقتول( با زحمت موفق میشود، شناور را از محل وقوع حادثه دور و سپس به سمت ساحل هدایت کند. در این اطالعیه درباره قایق دوم گفته ش//ده است که قایق دوم هم با س//ه سرنش//ین با شغل صیادی به اس//امی حسین اصالنی، س//هراب اصالنی و حس//ین زارعی توسط گارد ساحلی عربستان توقیف میش//ود. وزارت کشور تاکید کرده اس//ت که این قایقها صرفا صیادی ب//وده و بر اث//ر امواج دری//ا جابهجا شدهاند که در حوزه آبهای دریای عم//ان و خلیجفارس ای//ن موضوع کامال عادی اس//ت و هرس//اله دهها شناور صیادی کشورهای همسایه، به خصوص به دلیل نبود نشانه و عالئم در خط مش//ترک مرزی، ناخواسته ممکن است وارد آبهای سرزمینی ش//وند. بهعن//وان نمون//ه از ابتدای سالجاری تا پانزدهم خردادماه 17 شناور صیادی کشورهای همسایه در آبهای دریای عمان و خلیجفارس وارد آبهای کشور جمهوری اسالمی ایران ش//دهاند که با حس//ننیت به کش//ور متبوع تحویل داده ش//دند ام//ا تیراندازی به س//مت قایقهای صیادی، خارج از ش//ئونات انس//انی و اس//المی هس//تند. در این رابطه ضمن یادآوری مس//وولیت حقوقی دولت عربستان، الزم است آن دولت ضمن جبران خسارات وارده و تنبیه عوامل این اقدام غیرمس//ووالنه، هر چه سریعتر نس//بت به آزادی افراد دستگیر شده که خانواده آنها بهشدت نگران وضعیت سالمتی آنها هستند، اقدام کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.