ناگفتههای »وزیر اطالعات« از حمله سپاه به مقر سرکردگان داعش

Jahan e-Sanat - - News -

انتخاب- وزیر اطالعات گفت: پرتاب موش//ک به مراکز مهم تجمع سرکردگان داعش توسط سپاه قهرمان تجلی اراده ملت ایران و تصمیم جمعی سران نظام و سیلی سرسامآوری بود که کلیت نظام به گونه دشمن نواخت. حجتاالسالم سیدمحمود علوی درباره حمله موشکی سپاه به مواض//ع داعش با بیان این مطلب اظهار کرد: نقاط تجمع س//رکردگان داعش توسط وزارت اطالعات در اختیار یگان موشکی سپاه قرار گرفت و موش//کهای ظفرآفرین س//پاه آنها را نشانه گرفتند، حسب اطالعات متقن ما موشکها با دقت به هدف اصابت کرده و تعداد زیادی از عناصر جنایتکار داعش، چند تن از سرکردگان و فرماندهان آنها از جمله ابوعاصم لبیبی به هالکت رسیدند. علوی افزود: ضربههای مرگبار بر تروریستها در جنوبشرق کشور در ارتفاعات قصرقند و وجود این هماهنگی کمر دشمن را شکست. وزارت اطالعات با اشراف اطالعاتی خود محل استقرار تروریستهای انصارالفرقان را شناسایی و در اختیار سپاه و ناجا قرار داد و با اقدام هماهنگ سپاه، ناجا و وزارت اطالعات نیروهای کلیدی تروریستها در جنوبشرق کشور از پای درآمدند و مولوی جلیل قنبرزهی که در راس گروههای تروریستی بود با چند تن از معاونان و دستیارانش به هالکت رسیدند و مقادیر انبوهی از اسلحه، مهمات، بمبهای آماده، کمربندهای انتحاری و حدود دو هزار کیلو مواد منفجره آنان به دست نیروهای ظفرمند جمهوری اسالمی ایران افتاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.