کانونهایی از سر حسادت و کوتهفکری در تخریب دولت کوتاهی نکردند

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- معاون حقوقی رییسجمهور گفت: در حال حاضر همه باید رقابتهای انتخاباتی و پرونده انتخابات را کنار بگذارند و پرونده رفاقت، همکاری و همراهی را بگشایند و اگر انتقادی است باید با رعایت اصول اخالقی، عرفی و قانونی باشد. مجید انصاری در رابطه با هجمههای وارده ب//ه دولت یازدهم در ماههای پایانی کار آن گفت: این موضوع تازگی ندارد و متاسفانه کانونهایی از سر حسادت، کجفکری و کوتهفکری یا هر عنوان دیگری در چهار سال گذشته هیچگاه از کارشکنی و تخریب دولت و رییسجمهور کوتاهی نکردهاند. وی ادامه داد: همه مردم شاهد هستند که این کانونها با رسانههای گستردهای که این جریانات در اختیار داشتند و عمدتا از پول و جیب مردم اداره میشوند در حقیقت علی//ه مردم توطئه کردهاند و توطئه میکنند. معاون رییسجمهور با بیان اینکه آنها هیچگاه به اصول اخالقی انتقاد پایبند نبودهاند و هرگز رفتار انتقادآمیز نداشتهاند بلکه رفتار تهمتآمیز و اتهامافکنی داشتند، اظهار داشت: با کمال تاسف بعد از انتخابات نیز با وجود اینکه مردم اقبالی ش//کوهمند و حماس//ی برای دور دوم دکتر روحانی را با رأیی بیش از مرحله اول انتخاب کردند، این جریانات به جای درس گرفتن از انتخابات همچنان به کار خود ادامه میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.