رییسجمهور در معرفی اعضای کابینه ذائقه مجلس را در نظر میگیرد

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- معاون پارلمانی رییسجمهور تاکید کرد: رییسجمهور در معرفی اعضای کابینه ذائقه مجلس را در نظر میگیرد. حسینعلی امیری گفت: رییسجمهور برای آنچه مطالبه مردم و خواست آنهاست و قولهای//ی که دادند حتما برنامه دارند. وی ادامه داد: برای انتخاب کابینه و بررس//ی طرحها و لوایح ما حتما با مجلس تعامل داریم و با آنها مشورت میکنیم. طبیعتا رییسجمهور در معرفی اعضای کابینه ذائقه مجلس را در نظر میگیرند اما موضوع مهم این است که کسانی برای حضور در کابینه معرفی ش//وند که فارغ از تبار سیاسی هستند چون دولت روحانی فراجناحی است و ایشان از همه نیروهای داخل نظام در دولت یازدهم اس//تفاده کردند و این مش//ی اعتدال در دولت دوازدهم ادامه پیدا میکند. معاون پارلمانی رییسجمهور خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد توانمندی، خالقیت و نوآوری است تا کسانی انتخاب ش//وند که بتوانند از عهده حل مش//کالت در حوزه مربوط به خود برآیند. این موضوعی است که مورد توجه است و قطعا در معرفی کابینه رییسجمهور این مسایل را در نظر میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.