اجازه نمیدهیم کسی به کشور تعرض کند

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- فرمانده نیروی دریایی ارتش حضور در س//واحل مکران را یکی از ش//اخصههای پیش//رفت و اقتدار و به//رهوری از ظرفیتهای دریا عنوان کرد و گفت: برای جلوگیری از ترفند و توطئه دش//منان در زمینه ایرانهراس//ی ما در دریاهای آزاد حضور داریم. امیر دریادار حبیباهلل س//یاری بیان داش//ت: نیروی دریایی بهعنوان یک نیروی راهبردی ماموریت حفاظت از منافع جمهوری اس//المی ایران را دارد و م//ا در آبهای آزاد جهان حتی ت//ا دو هزار و 500 کیلومتری مرز خودمان برای حفظ منابع و منافع خود حضور داریم و امنیت تجاری و اقتصادی را تامین میکنیم. وی افزود: در چشمانداز بحث تعامل و همچنین تبادل خدمات با کشورهای جهان و توسعه دیپلماسی دفاعی و دریایی هم با کش//ورهای جهان رفت وآمد داریم و هم کش//ورهای دیگر در بنادر ما پهلو میگیرند و طی چهار روز گذشته میزبان ناوگروه چین بودیم که رزمایشی را هم انجام دادیم. سیاری تصریح کرد: رفت و آمدها و رزمایشهای ما با کش//ورهای دیگر نش//ان از قدرت نیروی دریایی ایران اس//ت و ما برای برقراری امنیت در شمال اقیانوس هند و مدیترانه حضور داریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.