تغییر زمان تحلیف ریاستجمهوری دوازدهم

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- سخنگوی هیاترییسه مجلس شورای اسالمی از تغییر زمان تحلیف ریاستجمهوری دوازدهم در مجلس خبر داد. بهروز نعمتی اظهار کرد: مراس//م تحلیف ریاس//تجمهوری دوازدهم که پیش از این اعالم ش//ده بود 15 مرداد برگزار میش//ود به روز دیگری موکول خواهد شد. وی با بیان اینکه هماهنگی برای تعیین زمان و جزییات مراسم تحلیف ریاستجمهوریدوازدهمدرهیاترییسهمجلسدرحالانجاماست،افزود: زمان دقیق برگزاری مراسم تحلیف آقای روحانی در مجلس متعاقبا از سوی هیاترییسهمجلساعالمخواهدشد.مراسمتحلیفریاستجمهوریپس از مراسم تنفیذ حکم رییسجمهور از سوی مقام معظم رهبری با حضور رییس دیوان عالی کشور، اعضای شورای نگهبان قانون اساسی و رییس قوه قضاییه و سایر مقامات کشوری و لشکری در مجلس شورای اسالمی برگزار میشود و طی آن رییسجمهور منتخب بر اساس اصل «121» قانون اساسی سوگند یاد میکند که همه استعداد و صالحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که برعهده گرفته است، به کار گیرد و در پایان سوگندنامه را امضا میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.