آخرین فرصت براي خروج از ليست سياه

گزارش ایران در نشست FATF در اسپانيا بررسی می شود؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه ويژه اقدام مالي (FATF) نشس//ت شش روزه خود را در اسپانيا آغاز كرده است. در نشست س//ال گذشته ايران به مدت 12 ماه از ليست سياه تعليق شد تا اقداماتي در جهت اصالح فرآيندهاي بانكي انجام دهد.

FATF يكسازمانبيندولتياست.اينسازمان وظيفه دارد بررسيهايي درباره وضع قوانين مبارزه با پولشويي در بازارهاي مختلف مالي را در سراسر جهان انجام دهد و نتيجه آن را در جلسات هر چهار ماه يكبار خود به اطالع كشورهاي عضو برساند تا اين كشورها بتوانند ريسك سرمايهگذاري در بازارهاي مالي هدف را بررسي و در مورد سرمايهگذاراني كه به »كشورهاي مشكوك« ميروند، احتياط كنند.

كارشناسان FATF براساسگزارشهايرسمي كشورهاي مختلف ازجمله در مورد شفافيت مالي، قوانين مالياتي و مانند آن نظرات مشورتي خودشان را در م//ورد ميزان ريس//ك س//رمايهگذاري در آن كشورهااعالمميكنندكهمورداستنادسرمايهگذاران بينالمللي قرار ميگيرد.

از س//ال 2000 ميالدي، گروه ويژه اقدام مالي در گزارشهاي س//االنهاش، يك »ليست سياه« از كشورهايي كه با معيار اين نهاد، پرخطرترين كشورها براي س//رمايهگذاري هس//تند، قرار داده بود. اين ليست سياه همان ليستي بود كه از طرف »سازمان همكاريهاي اقتصادي و توس//عهاي« يا OECD هم منتشر ميشد و عنوان آن هنوز هم »كشورها و قدرتهاي نامناسب براي همكاري« است.

اين ليس//ت ش//امل كشورهايي اس//ت كه از نظر كارشناسان اين س//ازمان در مبارزه جهاني عليه پولش//ويي و تامين مالي تروريسم همكاري نميكنن//د. در س//ال 2009 براي نخس//تينبار نام اي//ران در كنار نام پاكس//تان، ازبكس//تان و تركمنس//تان وارد ليس//ت سياه پيش//نهادهاي سرمايهگذاري FATF شد. در سالهاي بعدي نيز گزارشها ادامه پيدا كرد و نام ايران در راس ليست سياه به چشم ميخورد، در حالي كه FATF اين حق را براي خودش محفوظ ميدانس//ت كه در بررس//يهاي تازه نام بعضي كشورها را از ليست حذف و نام كشورهاي ديگري را به آن اضافه كند اما ايران در كنار كرهش//مالي در جايگاهي حتي بدتر از »ليس//ت سياه« و در فهرست كشورهايي ق//رار ميگرف//ت كه توصيه ميش//د علي//ه آنها »اقدامات مقابلهاي« انجام شود.

در فضاي پسابرجام FATF به ايران يك فرصت دوباره داد. داستان از اين قرار بود كه ايران ملزم شد در يك بازه زماني يكساله، اقدامات بانكي خود را شفاف كرده و تكليف تامين يا عدم تامين منابع مالي گروههاي تروريستي را روشن كند.

حال فرصت يكساله ايران براي عمل به برخي تعهدات در زمينه مبارزه با پولشويي به پايان رسيده است و گروه ويژه اقدام مالي بايد به بررسي شرايط ايران در اين زمينه بپردازد؛ اين احتمال وجود دارد كه گروه اقدام مالي در نشست فعلي خود به بررسي اقدامات ايران طي يكسال گذشته بپردازد و در اين زمينه تصميمگيري داشته باشد.

نشست ساالنه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) از روز يكش//نبه آغاز ش//ده و به مدت شش روز به ميزباني دولت اس//پانيا در شهر والنسيا ادامه دارد. نشس//ت مجمع عمومي گروه ويژه اق//دام مالي با حضور 800 نفر از اعضاي شبكه جهاني FATF از 198 كشور جهان و همچنين نمايندگاني از سازمان ملل متحد، صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني برگزار ميشود.

نشس//ت جاري FATF آخرين نشست تحت رياست اسپانياست و اعضا طي سه روز آينده طبق دستور جلسه به بررسي مسايل مربوط به مبارزه با پولشويي، مبارزه با تامين مالي تروريسم و شفافيت مال//ي در جهان و كش//ورهاي موردنظ//ر اين نهاد بينالمللي ميپردازند.

در اين نشس//ت اقدامات ايرلن//د و دانمارك در زمينه مبارزه با پولش//ويي و تامين مالي تروريسم مورد بررسي قرار ميگيرد. همچنين وضعيت مالي كشورهايي كه طي يكسال گذشته دچار كسري بودجه ش//ديد بودهاند بررسي خواهد شد. برزيل و آفريقايجنوبي جزو اين كشورها هستند.

گروه ويژه اقدام (FATF)يلام كه پولشويي در جهان را مورد بررسي قرار ميدهد، سال گذشته در نشستي با حضور 37 عضو خود كه در كره جنوبي برگزار شد، حضور ايران در ليست سياه را مورد تعليق قرار داد تا پس از اين مدت عملكرد ايران در زمينه مبارزه با پولشويي را مورد بررسي قرار دهد و تصميم بعدي را اتخاذ كند.

گروه ويژه اقدام مالي 4 تير 95 با اس//تقبال از تعهدات ايران براي بهبود تدابير مقابله با پولشويي برخي از محدوديتها عليه ايران را به مدت يكسال معلق كرد.

طبق اين تصميم اعالم ش//د اگر ايران در 12 م//اه آينده موفق نش//ود پيش//رفت الزم را انجام دهد س//ازمان FATF مجددا تدابير معلق شده علي//ه ايران را اعم//ال خواهد كرد و اگر ايران در مدت يادش//ده به تعهداتش عمل كند، FATF اقدام//ات بعدي را مورد مالحظه قرار خواهد داد. اين سازمان از ايران خواست به طور كامل به رفع كاستيها در مقابله با پولشويي و بهويژه فاينانس تروريسم بپردازد.

در نشست كره جنوبي سازمان ،FATF آمريكا و 36 عض//و ديگر اين س//ازمان از تعهد ايران براي رسيدگي به كاستيها در مقابله با پولشويي و مبارزه با فاينانس تروريسم استقبال كردند. ايران همچنين خواستار مساعدت فني در اين زمينه است.

اعضاي FATF به منظور حمايت از سيس//تم مالي جهاني عليه كش//ورهايي كه در ليست سياه اين س//ازمان قرار دارند تدابير محدودكنندهاي را اعمال ميكنند. اين س//ازمان كه س//ه بار در سال دي//دار ميكند، اعالم كرد بانكها باي//د در روابط تجاري و مبادالت با شهروندان ايراني، كنترلهاي الزم را اعمال كنند.

FATF فرآيندي را مديريت ميكند تا اطمينان حاصل كند كشورهاي سراسر جهان استانداردهاي بينالمللي ضدپولشويي و ضدفاينانس تروريسم را رعايت ميكنند. فرآيند يادشده دقيق، غيرسياسي، بسيار فني و اغلب طوالني است و بازبيني وضعيت ايران به ش//كل بيطرفانه مشابه بازبينيهايي كه براي كش//ورهاي ديگر انجام ش//ده اس//ت، انجام خواهد شد.

مقامات كش//ور در ماههاي اخير از اين شكايت داشتهاند كه با وجود رفع تحريمها عليه نظام بانكي كش//ور هنوز معامالت خارجي با دشواري صورت ميگيرد و كاهش سختگيريهاي مرتبط با اتهام پولشويي يكي از مواردي است كه مقامات كشور در ماههاي اخير پيگيري كردهاند.

بانكداران اروپايي گفتهاند از اين نگران هستند ك//ه پس از معامله با بانكهاي ايراني آمريكا اعالم كند معامالت انجام شده بخشي از جريان پولشويي بوده يا به تامين مالي تروريسم كمك كرده است. نگراني آنها اين اس//ت كه به اي//ن ترتيب از طرف آمريكا جريمه شوند.

با وجود رفع تحريمهاي هستهاي عليه تهران، آمريكا هنوز برخي افراد و سازمانها را در ايران مورد تحريم قرار داده و همچنين ايران را به پشتيباني از گروههاي تروريستي و انجام فعاليتهاي پولشويي متهمميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.