يكسانسازي نرخ ارز تا پايان امسال

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

مع//اون ارزي بان//ك مركزي پيشبيني ك//رد كه تا پايان امس//ال ضمن فراهم شدن زمينههاي الزم براي اجراي طرح يكسانس//ازي ن//رخ ارز، 10 ميليارد دالر منابع مالي خارجي كه در س//تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي منظور ش//ده است نيز جذب شود.

نشس//ت بررس//ي الزامات و نتايج يكسانسازي نرخ ارز با حضور معاون ارزي بانك مركزي توسط كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران برگزار شد.

رييس كميس//يون بازار پول و س//رمايه اتاق ايران در اين نشس//ت گفت: در ميان هيات نمايندگان اتاق ايران در مورد تثبيت يا يكسانسازي نرخ ارز نظرات متفاوتي وجود دارد اما برآيند كلي كه اتاق دنبال ميكند همان روش//ي است كه در قانون ثبت شده است؛ برآيند نظرات حمايت از مكانيسمي كه اكنون در يكسانسازي نرخ ارز دنبال ميشود.

كوروش پرويزيان با اش//اره به تغيير شرايط بازار ارز افزود: از سال 91 به بعد موضوعات پيچيدهاي در فضاي نرخ ارز به وجود آمد و متغيرهاي جديدي در اين حوزه مطرح ش//د كه در نتيجه قدرت دولت در پمپاژ ارز نس//بت به گذشته تغيير كرده اس//ت و تحريمهاي بينالملل//ي از عوامل موثر در اين موضوع بوده است.

وي افزود: روشهاي معمول محاسبه نرخ ارز مانند محاسبه براساس روش قدرت خريد يا روش مبناي محاسبات تورمي و تفاض//ل تورم داخلي و خارجي يا روش تراز و پرداختهاي كالن كشور دچار تحوالتي شدند و استراتژيهاي كالن طراحي نرخ ارز را متاثر كردند.

پرويزي//ان در مورد روشهاي محاس//باتي گفت: در روش محاس//باتي بر اس//اس تورم، انتخاب س//ال مبنا بسيار مهم اس//ت و اينكه چه سالي را مبنا قرار دهيم، ميتواند تغييرات زيادي در نرخ ارز به وجود آورد. اگر قدرت خريد را مبنا قرار دهيم ناچاريم يك سبد كااليي مشخص را در بازارهايي باهم مقايس//ه كنيم و بايد مالحظات مربوط ب//ه رابطه بلندمدت قيمتها و كيفيت سبد را مدنظر قرار دهيم كه اين روش هم محدوديتهايي براي محاسبه دارد.

رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران افزود: قدرت دولت در دورههاي مختلف در مورد نرخ ارز دچار تغيير شده است؛ در بعضي از سالها براي تهيه و تامين ارز قدرت زيادي در اختيار داشته، در بعضي از سالها به دليل تغييرات در منابع و دسترسي به دولت به ارز، محدوديتهايي داشته همچنين سياستهاي دولت متفاوت بوده و همه اينها شرايط را براي مديريت ارز پيچيدهتر كرده است.

وي تصريح كرد: البته اتفاق بسيار خوب از سال 92 به بعد اين بود كه بانك مركزي شوكها و نوسانات نرخ ارز و پرتفوي ارزي كشور را مديريت كرد و اين موضوع به تثبيت اقتصادي كشور كمك كرد و شرايط را براي كنترل قيمت مصرفكننده و توليدكننده و همچنين كنترل تورم مهيا كرد.

رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران در بخش ديگري از س//خنانش گفت: دولت و بان//ك مركزي به دنبال شفافس//ازي رابطه بين ارزهاي مختلف براي ايجاد شفافيت اقتصادي در كش//ور هستند و در اين زمينه موضوع مهم اين اس//ت كه ظرفيتهايي در كشور ايجاد ميشود و درآمدهاي ناش//ي از فروش نفت به دور از رانت ميان عامه مردم تقسيم ميشود.

پرويزيان اف//زود: يكي از نگاههاي يكسانس//ازي نرخ ارز هم اين اس//ت ك//ه دولت رانتهاي موج//ود را حذف كند و يكسانسازي نرخ ارز بتواند به عامه مردم و توليدكنندگان و مصرفكنندگان در كشور سود برساند. حفظپايدارييكسانسازينرخارز معاون ارزي بانك مركزي نيز در نشس//ت كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران گفت: يكسانسازي نرخ ارز مهم است اما پايداري اين يكسانسازي مهمتر است.

غالمعلي كامياب پيرامون سابقه انجام يكسانسازي گفت: يكسانس//ازي نرخ ارز براي اولين بار در سال 72 و زماني كه حجم تعهدات ما باال بود، كليد خورد. ديون ارزي رقمي بالغبر 30 تا 40 ميليارد دالر بود و بحران پرداختهاي كوتاهمدت در آن سالها باعث شده بود ديون بالقوه كمتر به بالفعل شود.

كامياب افزود: از طرفي ذخاير ارزي ما در پايينترين سطح ممكن قرار داش//ت، همچنين اقتصادي كامال تكمحصولي و وابس//ته به نفت داش//تيم و با اين شرايط طرح يكسانسازي نرخ ارز در آن سال موفق نشد و مشكالت زيادي براي فعاالن اقتصادي ايجاد كرد.

وي افزود: يك دهه طول كشيد تا گام بعدي در سال 1381 و براي يكسانسازي نرخ ارز برداشته شود. در آن زمان تعهدات بيش//تر بلندمدت بودند و اقتصاد ما هم از نظر تكمحصولي بودن وضعيت بهتري داشت. همچنين براي اولين بار در كشور اوراق قرضه بينالمللي با موفقيت منتش//ر شد كه اين انتشار هم نشانه مثبتي بود.

وي گفت: يكسانسازي نرخ ارز در سال 81 بهصورت كامال دقيق اجرا و طي چند سال بعدي رعايت شد اما متاسفانه در سالهاي بعد اتفاقات سياسي و تصميمات نادرست اقتصادي باعث شد اين سيستم ادامه پيدا نكند.

كامياب با بيان اينكه از سال 92 تا به امروز دولت همچنان به دنبال يكسانس//ازي نرخ ارز اس//ت، گفت: ما اين موضوع را يك سياس//ت الزم ميدانيم اما يكسانس//ازي نرخ ارز در جايي مناس//ب و كارآمد اس//ت كه پايدار و ادامهدار باشد. در حال حاضر اگر بهصورت ناقص يكسانس//ازي را اجرا كنيم و موفقيتي حاصل نش//ود تا چند سال ديگر هم نميتوانيم اين يكسانسازي را اصالح كنيم.

كامياب افزود: حجم تعهدات ارزي براي يكسانسازي نرخ ارز بسيار مهم بوده كه در حال حاضر بسيار پايين است و در سالهاي گذشته تسهيالتي نگرفتهايم. همچنين سطح بدهي و دي//ون ارزي ما در حد اس//تانداردهاي بينالمللي نيس//ت. حسابهاي كوتاهمدت هم حجم بااليي ندارند.

معاون ارزي بانك مركزي اتفاق خوب در اين زمينه را رشد قابلتوجه صادرات كاالهاي غيرنفتي عنوان كرد و گفت: اين موضوع كمك بزرگي به يكسانسازي نرخ ارز ميكند. سياست ما بايد صادراتمحوري باش//د و در همه تصميمگيريها اين موضوع را درنظر ميگيريم.

كامياب در بخش ديگري از سخنانش به برخي از اقدامات بانك مركزي در راستاي يكسانسازي نرخ ارز اشاره كرد و گفت: حذف كاالهايوارداتيازليستكاالهايمبادلهايوصدوربخشنامههايي در حمايت از صادرات از اين موارد بوده اس//ت. وي همچنين از بررسي مقررات ارزي براي انجام پارهاي اصالحات خبر داد و گفت: بعضي از قوانين تغيير يافتهاند ولي فعال تا زمان انجام يكسانسازي نرخ ارز آنها را اعالم نميكنيم.

معاون رييس بانك مركزي افزود: ايجاد سيس//تم مكانيزه خبري بينبانكي و ايجاد معامالت ارزي بانك مركزي هم ابزار الزمي است تا بانكها بتوانند از آن استفاده بكنند. همچنين پاكسازي حس//ابهاي بانكي و حسابرسي ويژه ارزي هم از ديگر اقدامات بانك مركزي است.

معاون س//يف در بخش ديگري از س//خنانش با اش//اره به برجام گفت: ما نميگوييم برجام همه مش//كالت را حل كرد اما عدم تمايل برخي بانكها به گش//ايش اعتبارات ربطي به برج//ام ندارد. روابط بانكي در حال برقراري مجدد اس//ت اما بخشي از اشكاالت به شرايط داخلي بانكهاي ما مربوط است و بايد بپذيريم كه اس//تانداردهاي بينالمللي تغيير كرده و ما از آن عقب ماندهايم.

كامياب در جمعبندي از س//خنان خ//ود گفت: در دوران تحريم اعتبارات كوتاهمدت و بلندمدت حذف ش//ده اس//ت و مجدد مذاكرات براي جذب اعتبارات آغاز ش//ده كه درنهايت هم به يكسانسازي نرخ ارز كمك ميكند.

وي افزود: اين مس//ايل باعث شده كه مديريت خزانهداري و ذخاير در س//طح مطلوبي نباش//د و همه اينها باعث ش//ده كه ما براي يكسانس//ازي نرخ ارز دست نگه داريم. همچنين روابط كارگزاري بايد بهصورت عادي درآيد تا يكسانس//ازي نرخ ارز انجام شود. اصالحنظاماقتصادي در بخش ديگري از نشست كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران، محمدهادي مهدويان، كارش//ناس ارش//د مسايل بانكي و اقتصادي، مواردي را در مورد الزامات يكسانس//ازي نرخ ارز عنوان كرد.

مهدويان گفت: يكسانس//ازي نرخ ارز گرچه مهم اس//ت اما همه مس//ايل را حل نميكند و اگر ساير اقدامات همراه با يكسانسازي نرخ ارز صورت نگيرد، يكسانسازي نرخ ارز پايدار نميماند و با تغيير يك دولت همه اين موارد از بين ميرود.

وي افزود: يكسانس//ازي نرخ ارز بايد در بس//تر بلندمدت اصالح نظ//ام اقتصادي ايران اتفاق بيفتد و بهطور فازبندي و قدمبهقدم پيش برود.

اين كارشناس اقتصادي از مهمترين مشكالت اقتصاد ايران را وابستگي به نفت دانست و گفت: وابستگي به نفت درنهايت باعث از دس//ت رفتن قدرت رقابت در داخل و خارج از كشور ميشود. راهحل اين وابستگي هم در درجه اول اين است كه يك نظام بهينه بهرهبرداري و تخصيص ايجاد شود.

مهدويان با اش//اره به سياس//تهاي تثبيتي دولت گفت: بزرگترين وظيفه دولت همين سياس//تهاي تثبيتي است و وقت//ي در زمينه سياس//تگذاري مربوط به مديريت منابع و بودجه و ارز كاال نگاه كنيم، ميبينيم كه راحتترين ابزار براي دولت، اس//تفاده از نرخ ارز اس//ت و دولت با اين ابزار ميتواند بازارها را مديريت كند.

اين كارشناس مسايل بانكي همچنين در تشريح الزامات يكسانسازي نرخ ارز، به رفع موانع و برقراري روابط كارگزاري، ايجاد بازار آفشور براي كنترل و نرخگذاري ارز، تعيينتكليف ديون ارزي، ترتيبات فني براي انتقال نظام ارزي از نظام ثابت به شناور، نظام بيمههاي نرخ ارز و نوسانات اشاره كرد. چالشرشدنقدينگي كارش//ناس ارشد پژوهش//كده پولي و بانكي نيز در مورد چالشهاي يكسانس//ازي نرخ ارز در ش//رايط كنوني نكاتي را مطرح كرد.

حسين باستانزاد رشد نقدينگي را از مهمترين اين چالشها عنوان كرد و گفت: س//ال 81 كه يكسانس//ازي انجام ش//د، نقدينگ//ي دالري 40 ميليارد دالر بود اما امروز 356 ميليارد دالر است و 130 درصد رشد نقدينگي ارزي داشتهايم.

او افزود: همچنين انحراف معيار تورم هم در كشور ما بسيار باالست. بازارهاي مالي طي 15 سال گذشته رشد كردهاند و بهطور متوسط 200 ميليارد تومان در بازار معامله انجام شده و افزايش قدرت خريد هم تهديدي براي اين موضوع است.

اي//ن كارش//ناس اقتصادي گف//ت: بدهيه//اي دولت كه گفته ميش//ود بين 350 تا 700 هزار ميليارد تومان اس//ت، در بازاره//اي مالي تقاضا ايجاد ميكند و اين بدهي انباش//ته ميتواند سياس//تهاي ارزي را از طريق تقاضاي س//فتهبازي تهديد كند.

باس//تانزاد اف//زود: همچنين بخش تج//ارت خارجي ما ب//دون نفت 21 ميليارد دالر كس//ري دارد و اين موضوع هم از چالشه//اي يكسانس//ازي نرخ ارز اس//ت. كاهش قيمت نفت و پتروش//يمي هم ميتواند كل ت//وازن مبادالت ما را به هم بريزد.

وي همچنين نبود روابط كارگزاري بين بانكهاي ايراني و خارجي را از ديگر چالشهاي موجود دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.