تعيينتكليفبانكهاينظامي

Jahan e-Sanat - - News -

در حالي تازهترين آمار از سهم 10 درصدي موسسات غيرمجاز از نقدينگي حكايت دارد كه در اين شرايط به نظر ميرسد حدود 120 هزار ميليارد تومان نقدينگي در غيرمجازهاي بانكي بلوكه شده است.

طي سالهاي گذشته و در نتيجه فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز حجم قابل توجهي از نقدينگي به سمت بازار غيرمتشكل پولي روانه شد. از زماني هم كه كاهش نرخ س//ود بانكي در دستور كار قرار گرفت اين موسسات توانستند با ارائه س//ودهاي باال و جذاب براي سپردهگذاران، هزاران ميليارد از نقدينگي بانكها و موسسات مجاز را به سمت خود جذب كند؛ موضوعي كه مورد اذعان مديران بانكي نيز قرار داشت.

تازهترين اعالم فرشاد حيدري، معاون نظارت بانك مركزي بر اين تاكيد داشت كه اكنون با توجه به ساماندهي كه در بازار غيرمتشكل پولي انجام شده، درصد نقدينگي كه در غيرمجازها قرار دارد كاهش يافته است. آنطور كه وي توضيح داده در سال 1390 كه بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار ساماندهي وضعيت موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به طور جديتري در دستور كار قرار گرفت، حدود 25 درصد نقدينگي كشور در اين موسسات قرار داشت و اكنون با اقدامات انجام ش//ده و كشيده شدن بانكها و موسسات در چتر نظارت بانك مركزي، درصد نقدينگي غيرمجازها از 25 به 10 درصد كاهش يافته است.

بررس//ي آمار نقدينگي نش//ان ميدهد كه در سال 1390 حدود 355 هزار ميليارد تومان نقدينگي در كشور وجود داشته كه با توجه به 25 درصدي كه عنوانميشودازاينمبلغدراختيارغيرمجازهابود،حدود88 هزارميلياردتومان رادربرميگيرد؛رقميقابلتوجهكهبيشازيكسوممجموعنقدينگيبودهاست. اما با روال كاهشي كه در ادامه رخ داده و در نتيجه كاسته شدن غيرمجازها از بازار پولبوده،اكنوننرخ01 درصديازمجموع0021 هزارميلياردتومانينقدينگي گواه آن است كه تا 120 هزار ميليارد تومان از نقدينگي كشور در غيرمجازها وجود دارد كه اين نرخ حدود يكدهم كل را شامل ميشود.

اين در شرايطي است كه در مدت اخير و با توجه به وضعيت نابساماني كه در موسسات غيرمجاز وجود داشته، گزارشهاي ميداني و اعالم مديران شعب بانكها از اين حكايت داشت كه در حال حاضر مردم در روالي متفاوت از حتي چند ماه قبل در حال آوردن سپردههاي كالن خود از غيرمجازها به سمت بانكها و موسسات اعتباري مجاز هستند.

اين در حالي است كه معاون نظارت بانك مركزي تاكيد دارد با اقدامات انجام شده، سال 1397 پايان فعاليت غيرمجازها بوده و بازار پول كامال قانوني خواهد شد. حيدري در اظهارات خود از تعيينتكليف بانكهاي نظامي كه در دستور كار قرار دارد سخن گفته و اعالم كرده كه چهار موسسه غيرمجاز ديگر تا پايان سال ساماندهي ميشوند. از اين اظهارنظر وي اينگونه برميآيد كه بهطور حتم موسسه ثامن و بانك مهر اقتصاد كه در روزهاي گذشته با حواشي همراه شدند، جزو غيرمجازهايي خواهند بود كه فعاليت آنها به دريافت مجوز يا ادغام منجر خواهد شد. با اين وجود وي به سپردهگذاران ثامن و مهراقتصاد اطمينان داده كه جاي نگراني براي آنها وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.