ضريب نفوذ بيمه به 2/2 درصد رسيد

Jahan e-Sanat - - News -

رييس كل بيمه مركزي، ضمن ابراز اميدواري نسبت به آينده صنعت بيمه اجراي س//ه وظيفه حاكميتي درقانون بيمه مركزي، يعني وظيفه حمايتي، هدايتي و نظارتي را اولويت اصلي دانست.

به گزارش »جهانصنعت« به نقل از بيمه مركزي، عبدالناصر همتي گفت: صنعت بيمه در اين مدت پيشرفتهاي خوبي داشته و االن نسبت به ساير بازارهاي مالي در وضعيت خوبي قرار دارد. شايد بيمه مركزي و ش//ورايعالي بيمه هنوز از تمام ظرفيتهاي خود استفاده نكردهاند اما ساماندهيبازاربيمهدرطول64سالگذشتهبهتدريجاهميتايننهادمهم حاكميتي را آشكار كرد و امروز نقش مهمي درصنعت بيمه ايفا ميكند.

رييس كل بيمه مركزي افزود: در تالشيم در شرايط آرام تصميمات بهينه بگيريم و نگذاريم تصميمات عجوالنه دوباره صنعت بيمه را دچار تنش كند اما بايد به اين نكته هم توجه داشت كه اگر در شرايط ايدهآل قرار داشتيم، ميتوانستيم بهتر عمل كنيم اما صنعت بيمه هم متاثر از شرايط محيطي اقتصادي كشور است.

وي تصريح كرد: بايد شرايط را به سمتي ببريم كه هر سه بعد وظايف حاكميت//ي يعني حمايت، هدايت و نظ//ارت را اجرا كنيم چراكه من به آينده صنعت بيمه اعتماد دارم و با مديران خوبي كه دارد ايمان دارم در كوتاهترين زمان ممكن به وضعيت مطلوب ميرسد، كما اينكه پرداخت خسارت حوادث متعدد اخير خود نشانگر توانايي صنعت بيمه بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.