تقدير سيف از مديرعامل و كاركنان بانك سپه

Jahan e-Sanat - - News -

رييس كل بانك مركزي از مديرعامل و كاركنان بانك سپه به دليل نقشآفريني در بازار بين بانكي تقدير كرد.

ولياله سيف با ارسال نامه از تالشهاي مديرعامل و مجموعه بانك سپه به دليل نقشآفريني در بازار بين بانكي تقدير كرد.

در نامه رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه بالندگي نظام مقدس جمهوري اسالمي مرهون تالشهاي مديران كارآمد و اليق است، آمده: در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري )مدضله العالي( به نام سال »اقتصاد مقاومتي: توليد- اشتغال« نامگذاري شده، تحقق سياستهاي دولت تدبير و اميد و توسعه پايدار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور با همكاري و هماهنگي تمام نهادها، سازمانها و دستگاهها ميسر نخواهد بود.

در بخش ديگري از اين نامه تاكيد شده است: با عنايت به نقش حياتي بازار بين بانكي ريالي در سياستگذاري بانك مركزي و كارايي مبادالت نقدينگيبينبانكهاوموسساتمالي،مديريتمطلوباينبازارقطعابدون همياري و همراهي اعضاي بازار بين بانكي ريالي مسير نيست.

ريي//س كل بانك مركزي در پايان نامه خ//ود خطاب به چقازردي، مديرعامل بانك سپه ضمن تاكيد بر نقشآفريني موثر و اثرگذار اين بانك در بازار فوق، آورده است: »بدينوسيله از تالشهاي جنابعالي و همكاران گراميتان در بانك س//په تقدير و تشكر نموده و از خداوند متعال توفيق روز افزون شما را در جهت نيل به اهداف عاليه نظام جمهوري اسالمي ايران مسالت مينمايم.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.