آغاز پرداختها از 20 تير

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل بانك پارسيان گفت: اين بانك به عنوان عامل بانك مركزي و شورايپولواعتبار،حسابهايسپردهگذارانثامنالحججراتعيينتكليف كرده و قبل از 20 تير پرداختها آغاز خواهد شد.

كوروش پرويزيان اظهار كرد: سررسيد برخي از قراردادها 14 ماهه و برخي 17 ماهه بود كه اكنون سررسيد قراردادهاي 14 ماهه فرارسيده كه در سايت بانك مركزي و بانك پارسيان نحوه مراجعه سپردهگذاران ثامنالحجج به ش//عب اين بانك براي دريافت مابهالتفاوت ذكر شده در قرارداد را اطالعرساني خواهيم كرد.

وي گفت: البته تاكنون 10 هزار حساب، متعلق به پنج هزار نفر كه ارقام بااليي اس//ت هنوز تعيينتكليف نشده است كه در اين باره هيات تسويهاي در بانك مركزي شكل گرفته و اين هيات درباره اين پنج هزار نفر مسوول است.

مديرعامل بانك پارسيان گفت: در ارتباط با همه افرادي كه برگ تعهد بانك پارسيان را دارند، پرداختها را آغاز خواهيم كرد ضمن اينكه سقف ارقام تعيينتكليف شده 300 ميليون تومان است.

پرويزيان افزود: ابتدا تا سقف 100 ميليون تومان سپس تا سقف 200 ميليونتومانودرنهايتبرايافراديكهتاسقف003 ميليونتومانبرگ تعهد از بانك پارسيان دارند به ترتيب پرداختها صورت ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.