ضوابط انتقال كارت به كارت اعالم شد

Jahan e-Sanat - - News -

بانك مركزي در ابالغيهاي ضوابط و شرايط ارائه خدمت »انتقال كارت به كارت دوجانبه بدون حضور كارت« را به تمامي بانكها و موسس//ات مالي مجاز ابالغ كرد كه نش//ان از ورود نسل جديدي از فعاالن به حوزه پرداخت دارد.

ب//ه گزارش ايبنا، بانك مركزي ابالغيهاي را با امضاي ناصر حكيمي، مديركل فناوري اطالعات بانك مركزي به تمام بانكها و موسسات اعتباري مجاز ابالغ كرد كه در آن ضوابط و شرايط ارائه خدمت »انتقال كارت به كارت دوجانبه بدون حضور كارت« تعيين شده است. از آنجا كه امكان انتقال وجه بدون حضور كارت از طريق اينترنت و در محيط »اينترنت بانكها« سالهاست امكانپذير است بنابراين آنچه در ابالغيه اخير بانك مركزي مورد توجه قرار گرفته، فراهم كردن امكان انتقال وجه با ابزارهايي مانند اپليكيشنهاي موبايلي است.

بان//ك مركزي تاكنون جرائم س//ختگيرانهاي را براي ش//ركتهاي پياسپي براي برقراري س//رويس انتقال وجه اعمال ميكرد. از همين رو، شركتهايي كه بستر چنين خدماتي را تحت عنوان سرويسهايي مانند تلهپرداز، تلهكارت ...و فراهم كرده بودند از تبليغ و معرفي آن پرهيز داشتند. اما اكنون اما ابالغ ضوابط و شرايط ارائه خدمت »انتقال كارت به كارت دوجانبه بدون حضور كارت« نشانميدهد بانكمركزي به دنبال ضابطهمند كردن آن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.