کودتای نرم در ریاض

Jahan e-Sanat - - News - رویداد

پادشاه عربستان س//عودی ولیعهد جدیدی برگزیده اس//ت. ملک س//لمان ب//ن عبداالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، فرزندش محمد را به عن//وان ولیعهد جدید این کش//ور معرفی کرده است. امیر محمد بن سلمان جانشین امیر محمد بن نائف، برادرزاده پادش//اه میشود که تاکنون سمت ولیعهدی را داشته است. محمد بن نائف س//مت وزارت کشور در کابینه سعودی را نیز از دست داده است.

محم//د بن س//لمان که 31 س//ال دارد، تا پیش از این س//مت نای//ب ولیعهد، نایب دوم نخس//توزیر و وزیر دفاع را در کابینه سعودی در اختیار داشت. در ساختار سیاسی عربستان س//عودی، س//مت نخس//توزیر نیز متعلق به پادشاه اس//ت و معموال ولیعهد در مقام نایب اول نخستوزیر ریاست دولت را برعهده دارد. به این ترتیب، محمد بن س//لمان همزمان به سمت نایب اول نخستوزیر هم منصوب شده و س//مت وزارت دفاع را نیز حفظ کرده است. وی با آغاز سلطنت پدرش به سمت وزیر دفاع منصوب شده و به عنوان جوانترین وزیر دفاع در جهان شهرت یافته بود.

این دومین بار است که ملک سلمان، ولیعهد عربس//تان را تغییر میدهد. در ماه آوریل سال 2015 و چند ماه پس از آغاز سلطنت خود، وی امیر محمد بن نائف را به جای مقرن بن عبدالعزیز، برادر ناتنیاش به ولیعهدی انتخاب کرد.

تا پیش از آن، فرزندان عبدالعزیز آل س//عود، بنیانگذار مملکت س//عودی، ب//ه عنوان ولیعهد انتخاب ش//ده و پس از برادران خود به سلطنت رس//یده بودند. محمد بن نائف نخستین فرد از نسل سوم خاندان سعودی بود که انتظار میرفت به سلطنت سعودی برسد. در حال حاضر، محمد بن سلمان نه تنها نخس//تین فرد از نسل سوم خاندان س//لطنتی س//عودی بلکه اولین فرزند یک پادشاه این کشور است که هنگام سلطنت پدر خود مقام ولیعهدی میگیرد و قرار اس//ت جانشین پدر شود. همچنین به عنوان نایب اول نخستوزیر، او ریاست عملی هیات دولت را نیز در دست گرفته است.

در روزهای اخیر، برخی منابع خبری منطقه از احتم//ال تحوالتی در ردههای عالی حکومتی عربستان خبر داده بودند. به گفته آنان، ولیعهد سابق به تدریج نفوذ خود در تشکیالت حکومتی را از دست داده بود درحالی که قدرت محمد بن سلمانافزایشمییافت.بهخصوصحضورنظامی عربس//تان در یمن و اتخاذ سیاس//ت منطقهای چالشجویانهتر این کشور به نشانهای از قدرت محمد بن س//لمان و تیم جدید او در تشکیالت حکومتی سعودی تعبیر میشد.

محمد بن سلمان 31 ماه آگوست از سومین همسر سلمان بن عبدالعزیز در جده متولد شد. او بزرگترین پسر ملک سلمان است. امیرمحمد در عربستان سعودی تحصیل کرده و در رشته حقوق از دانشگاه ملک سعود این کشور فارغالتحصیل شده است.

او فعالی//ت دولتی خود را از س//ال 2009 و هنگامی که پدرش امیر منطق//ه ریاض بود در تش//کیالت محلی آغاز کرد. در س//ال ،2011 با درگذشت سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد وقت و تعیین نائف بن عبدالعزیز به عنوان ولیعهد جدید، سلمان بن عبدالعزیز به سمت نایب ولیعهد و نایب دوم نخستوزیر و وزیر دفاع منصوب شد و فرزند محمد را به عنوان مشاور وارد امور دولت مرکزی معرفی کرد.

در س//ال ،2012 نائف ب//ن عبدالعزیز هم درگذش//ت و مدتی پس از ارتقای امیرسلمان ب//ه مقام ولیعهدی و نیابت اول نخس//توزیر، محمد بن سلمان به کابینه عربستان سعودی راه یافت.

در ژانویه س//ال ،2015 با درگذش//ت ملک عبداهلل بن عبدالعزیز، پادش//اه سعودی، سلمان بن عبدالعزیز به سلطنت رسید و فرزندش محمد سمت وزیر دفاع را به دست آورد. از زمان انتصاب نائف بن محمد به ولیعهدی، محمد بن سلمان عنوان نایب ولیعهد و نایب دوم نخس//توزیر را داشت.

از محمد بن س//لمان به عنوان یکی از افراد قدرتمند در تشکیالت سیاسی سعودی نام برده میشد و به خصوص در ماههای اخیر، او در سفر بهکشورهایدیگربامقاماتعالیرتبهاینکشورها دیدار داشت. از جمله سفرهای اخیر او میتوان از دیدار از واش//نگتن و مسکو و مذاکره با دونالد ترامپ و والدیمیر پوتین نام برد.

اگرچه در نظام سیاس//ی عربستان سعودی پادشاه به عنوان ولی امر از اختیارات و قدرت قابل توجهی برخوردار است اما معموال نظر بر این بود که قدرت او محدود به تایید و پذیرش از س//وی اعضای ارشد خاندان سلطنتی است. به خصوص گفته میشد ترتیبات وراثت سلطنت باید مورد تایید اعضای خاندان س//لطنتی باشد. مشخص نیست که اقدام ملک سلمان در راستای تمرکز و تثبی//ت قدرت در خانواده خود نیز مورد تایید امیران سعودی قرار گرفته و آیا چالشی در برابر آن وجود داشته است یا نه.

تحلیلگران محمد بنسلمان را یک تکنوکرات میدانندکهدرحالساختاقتصادعربستانبدون وابستگی به صنعت نفت است. محمد بنسلمان به داشتن روحیه تهاجمی و بلندپروازانه شهرت دارد. یک تحلیلگر سعودی درباره او میگوید: این پسر تماما تغییر است؛ کسی که جاهطلبیهای بزرگی دارد و به دنبال آن است تا تفکر غربی را در عربستان سعودی اعمال کند.

محمد بنسلمان اگرچه تنها دو سال است که به طور جدی وارد عرصه سیاس//ت در عربستان ش//ده ام//ا طی همین دو س//ال نش//ان داد که بیتجربگی و گرفتن تصمیمات بدون پش//توانه سیاسی و عجوالنه از ویژگیهای بارز شخصیتی وی محس//وب میشود. تصمیم حمله به یمن و محاصره قطر را میتوان از جمله این تصمیمات محمد بنسلمان نام برد. بیعتولیعهدمخلوعبابنسلمان در رایگیری هیات بیعت، محمد بن سلمان از 34 رایبا13 رایبهپستولیعهدیرسیدهاست. پادشاه درخواست کرده است، بعد از نماز تراویح با ولیعهد جدید در مکه مکرمه بیعت شود. محمد بن نایف باوجود کنار گذاشته شدنش با محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد در کاخ صفا در مکه بیعت و برای او آرزوی موفقیت کرد.

گفتنی است دس//تور پادشاه بند »ب« ماده پنج اساس//نامه حکومتی این کش//ور را تعدیل کرده اس//ت. این اولین بار است که قدرت از پدر بهپسربهارثمیرسد.مادهپنجمسنتسلطنتی خاندان سعودی دارای پنچ بند به این ترتیب است، الف: سیس//تم حکومتی در عربستان سعودی، سلطنتی است. ب: منصب پادشاهی عربستان تا پیش از فوت تمامی فرزندان پسر عبدالعزیز بن عبدالرحمان فیصل آل سعود، بنیانگذار پادشاهی سعودی از برادر بزرگتر به برادر کوچکتر به ارث میرسد. ج: پادشاه ولیعهد را انتخاب و طی حکمی سلطنتی میتواند او را برکنار کند. د: ولیعهد به وظایف ولیعه//دی میپردازد و تنها مامور انجام وظایفی میش//ود که پادشاه تعیین میکند. ه: ولیعهد در صورت مرگ پادش//اه تا زمان بیعت رسمی به عنوان ش//اه جدید، وظایف پادشاه را انجام میدهد.

براساس دستور پادشاه، شاهزاده عبدالعزیز بن سعود بن نایف وزیر کشور جدید شده است. در ادامه عزل و نصبهای پادش//اه احمد بن محمد السالم به عنوان معاون وزیر کشور در سطح وزیر )یعنی در سطح ممتاز( تعیین شد و دکتر ناصر الداوود از پستش برکنار و به عنوان نماینده وزارت کشور در سطح وزیر تعیین شد.

این دستور جدید پادشاه در حالی است که او اخیرا در ادامه جنگ قدرت در این کشور اختیارات محمد بن نایف را کم کرده بود. طبق گزارش اخیر خبرگزاری رسمی عربستان، سلمان بن عبدالعزیز دستور تغییر و تحول در وزارت دادگستری این کش//ور را داده بود. طبق این دس//تور، نام هیات تحقیقودادستانیکلبهدادستانیکلتغییرکرد و در این وضعیت از استقالل برخوردار شد.

طبق این دس//تور، دادس//تان کل که از این پس به طور مس//تقیم با پادشاه در ارتباط است، از استقالل تام برخوردار خواهد بود و هیچ کس حق دخالت در کار وی را نخواهد داشت. این در حالی اس//ت که پیشتر دادستان کل با ولیعهد عربستان مستقیم در ارتباط بود و این فرمان به معنایمحدودشدناختیاراتمحمدبننایفبود. از قبل هم گفته میشد، محمد بن نایف با پسر شاه بر سر تخت پادشاهی رقابت داشت.

ازطرفییکیازفعاالنمعروفعربستانیتاکید کرد که شاه سعودی به زودی به نفع پسرش از سلطنت کنارهگیری میکند.

پ//س از برکناری ناگهان//ی ولیعهد و معرفی پسر سلمان به عنوان ولیعهد جدید، مجتهد در صفحه توئیتر خود نوش//ت: سلمان به زودی به نفع پسرش محمد از قدرت کنارهگیری می کند. مجتهد این خبر را تحت عنوان کودتای محمد سلمان منتشر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.