وعده پشتیبانی ترامپ از اوکراین

Jahan e-Sanat - - News -

آمریکا تحریم روس//یه را تشدید کرد. این تحریمها علیه سیاس//ت روسیه در اوکراین وضع شده است. وزیر خزانهداری آمری//کا میگوید، تا زمانی که روس//یه به تعهدات خود طبق توافقنامه مینسک عمل نکند تحریمها لغو نخواهد شد.

وزارت خزانهداری آمریکا در واشنگتن سهشنبه گذشته از تشدید تحریم روسیه خبر داد. این خبر اندکی پیش از دیدار دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا با پترو پتروشنکو، همتای اوکراینی او اعالم شد.

تحریمه//ای جدی//د آمری//کا جداییطلب//ان اوکراینی و یاریدهندگانشان در شرق اوکراین و شرکتهایی که در رابطه با الحاق شبهجزیره کریمه به روسیه فعالیت میکنند را هدف گرفته است. بعضی از شرکتها و مقامهای روسی موجود در فهرست جدید مورد سوءظن قرار دارند که تحریمهایی که تا به حال برقرار بوده را نقض کردهاند.

وزارت خزان//هداری ای//االت متحده اعالم ک//رد 38 فرد و س//ازمان را در ارتباط با نقش روس//یه در بح//ران اوکراین و جدایی شبه جزیره کریمه از آن کشور، در فهرست تحریمها قرار داده است.

اس//تیون منوچین میگوید: این تحریمها فشار بر روسیه را افزایش میدهد و این کشور را به سوی راهحل دیپلماتیک سوق خواهد داد. او میافزاید: این دولت متعهد است که روند دیپلماتیک برای تضمین حق حاکمیت اوکراین را ادامه دهد و تحریمها تا زمانی که روسیه به تعهدات خود طبق توافقنامه مینسک عمل نکند لغو نخواهد شد.

رییسجمه//ور اوکرای//ن میگوی//د که از س//وی همتای آمریکاییاشاطمینانیافتهکهکشورشازپشتیبانیکاخسفید برخوردار خواهد بود. دونالد ترامپ پیشتر خواستار مستحکم ساختن رابطه با مسکو شده بود.

این امر نگرانی دولت اوکراین را از تغییر رویکرد احتمالی ایاالت متحده آمریکا در قبال دخالت کرملین در ش//رق این کشور برانگیخته بود.

ترامپ گفت که خواهان دست یافتن به راهحلی برای بحران اوکراین اس//ت. با این حال در بیانیهای که کاخ سفید پس از ایندیدارمنتشرکردنامیازتوافق5102مینسکبردهنشده است. این توافق به منظور پایان حمایت روسیه از جداییطلبان در شرق اوکراین به امضا رسیده است. وزیر امور خارجه آمریکا هم هفته گذش//ته احتمال داده بود که ایاالت متحده از این توافق عقبنشینی کند. واکنشروسیه معاونوزیرخارجهروسیهاعالمکرد،تحریمهایجدیدآمریکاکه درارتباطباسیاستروسیهدربحراناوکراینوضعشدهبرسیاست مسکوتاثیرینخواهدگذاشت.ریابکوفگفت:مامطمئنهستیم که راهمان درست است، ما به مسیر خود بیوقفه و پیوسته ادامه میدهیم.احتمالمیرودکهدونالدترامپدرحاشیهنشستسران G20 درهامبورگبرایاولینبارباوالدیمیرپوتین،رییسجمهور روسیه دیدار کند. در این دیدار از جمله در مورد اوکراین بحث و تبادلنظرخواهدشد.روابطآمریکاوروسیهتحتتاثیراتهامهابه روسیه مبنی بر مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نفعپیروزیدونالدترامپقرارگرفتهاست.ایناتهامهاتاکنونمانع ازهمکارینزدیکترروسیهبادولتترامپشدهاست.وزیرخارجه روسیه در یک نشست خبری مشترک با ژان ایو لو دریان، همتای فرانسویاشدرمسکودربارهتحریمهایتازهآمریکاعلیهاینکشور واکنش نشان داد و آن را تاسفآور خواند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.