پایان محاصره

Jahan e-Sanat - - News -

قط//ر رف//ع محاصره را ش//رط مذاکره با عربس//تان و متحدانش اعالم کرد. وزیر خارجه قطر سیاست منطقهای کشورش، از جمله مناس//بات با ایران را مسالهای داخلی خواند. تحریمکنندگان از احتمال تداوم بحران برای سالها سخن میگویند.

قطر پایان بخشیدن به انزوای خود از طریق تحریمهای عربستان و متحدانش را شرط مذاکره با آنان برای حل بحران اخیر اعالم کرد. شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه قطر دوشنبه گذشته در دوحه، پایتخت این کشور گفت: آنها باید برای آغاز مذاکرات محاصره را بردارند.

او همزمان تاکید کرد: موضوع مذاکرات تنها میتواند اموری باش//د که در چارچوب مسوولیت شورای همکاری خلیجفارس اس//ت و هر موضوع دیگری جایی در بحثها ندارد. به گفته این دیپلمات ارشد قطری، سیاست خارجی این امیرنش//ین در رابطه با معضالت منطقهای نمیتواند موضوع مذاکرات باش//د. مناسبات قطر با ایران و مسایل مربوط به ش//بکه الجزیره، به گفته شیخ آل ثانی، مسایل داخلی قطر محسوب میشوند.

ش//یخ آل ثانی همچنین گفت: قطر در صورت تداوم بحران و محاصره، به کمکهای ترکیه، کویت و عمان تکیه خواهد کرد و ایران نیز مس//یرهای هوایی را برایش فراهم میکند. وزیر خارجه قطر در عین حال افزود: کش//ورش تاکنون درخواس//ت مش//خصی از تحریمکنندگان خود دریافت نکرده است. آل ثانی همچنین از سفر هفته آینده خود به واشنگتن به قصد گفتوگو با مقامهای آمریکایی دربارهتاثیراتاقتصادیمحاصرهخبرداد.عربستانسعودی و متحدان//ش قطر را متهم به حمایت از گروههای تندرو کرده و تمامی روابط خود با این کش//ور را قطع کردهاند. قطر این اتهام را رد کرده و اقدام این کشورها علیه خود را محاصره نامیده است.

از طرفی آمریکا انگیزه شماری از کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس در تحریم اقتصادی قطر را ابهامآور توصیف کرده است.

س//خنگوی وزارت خارج//ه آمریکا گف//ت: بیش از دو هفته پس از آغاز تحریمها، برای ما س//ردرگمکننده بود که تاکنون کشورهای حوزه خلیجفارس جزییاتی در مورد ادعاهای مطرح شده علیه قطر نه در اختیار افکار عمومی قرار دادهاند و نه در اختیار قطریها. نوئرت افزود: با گذشت زمان،تردیدهایبیشتریدرمورداقداماتعربستانسعودی و امارات متحده عربی بروز میکند.

وی گفت: در حال حاضر هنوز این سوال برای ما مطرح است که آیا اقدامات فوق واقعا ناشی از نگرانی آنها در زمینه اتهام حمایت قطر از تروریسم بوده یا اختالفات دیرینه بین اعضای شورای همکاری خلیجفارس باعث آن شده است. وی از دو طرف خواسته است از تشدید اختالف خودداری کنند و برای حل این بحران به گفتوگو بپردازند. مقامات آمریکایی از ابتدا نگاهی موافق نسبت به تحریم اقتصادی قطر نداشتند اما سخنان نوئرت شدیدترین انتقاد علنی از این تحریمهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.