دومینوی استعفا در کابینه ماکرون

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

براساس گزارش رسانههای داخلی وزیر دادگستری و وزیر اروپای فرانسه دولت را ترک میکنند. وزیر دادگستری گفته است بخشی از دولت جدید این کشور نخواهد بود.

فرانسوا بایرو، رییس حزب دموکراتیک فرانسه و در دوره انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، متحد امانوئل ماکرون، رییسجمهور فرانسه و رهبر حزب پیشرو بود. ماریل دو سارنه، وزیر اروپای فرانسه نیز گفته است برای آنکه دولت جدید فرانسه بتواند به اهدافش دست پیدا کند کنارهگیری می کند. حزب دموکراتیک مورد هدف بازرسیها و تحقیقات درباره شغلهای کاذب که توسط دادستان فرانسه در اوایل این ماه آغاز شده، قرار گرفته است.

همچنین سیلوی گوالر، وزیر دفاع فرانسه سهشنبه گذشته استعفا کرد. گوالر استعفای خود را مرتبط با تحقیقات درباره سوءاستفاده از اعتبارات پارلمانی در حزب سیاسی خود موسوم به حزب جنبش دموکراتیک دانست و در بیانیهای اعالم کرد که استعفایش بعد از این تحقیقات به منظور نشان دادن حسن نیت صورت میگیرد.

در پ//ی پی//روزی امانوئل ماک//رون، در دور دوم انتخابات پارلمانی،اومجدداادواردفیلیپرابهعنواننخستوزیرمنصوب کرد و از او خواس//ت تا دولت آینده را تشکیل دهد. قرار بود فیلیپ اواخر دیروز دولت جدید را تشکیل دهد.

کریستوفکاستانر،سخنگویدولتفرانسهگفت،استعفای همه وزرای حزب جنبش دموکراتیک)meDoM( از دولت امانوئل ماکرون، باعث س//هولت در امور خواهد شد. کاستانر گفت: این اس//تعفاها امور را تسهیل میکنند. وی ادامه داد: ما بعد از پیروزی بزرگ روز یکش//نبه در انتخابات پارلمانی اکنون یک اکثریت بزرگ داریم و به موجب آن کشور را اداره خواهیم کرد.

پس اکنون زمان رفتن به سراغ کار است. حزبMoDem اخیرا به سبب اتهام مربوط به سوءاستفاده از اعتبارات دولتی توسط اعضای این حزب درگیر یک رسوایی شده است. این حزب در انتخابات پارلمانی اخیر فرانسه با حزب جمهوری به پیش امانوئل ماکرون دست به ائتالف زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.