عملیات نافرجام انتحاری در ایستگاه مرکزی قطار بروکسل

Jahan e-Sanat - - News -

پس از انفجاری در ایس//تگاه مرکزی قطار بروکسل، یک مظنون به انجام عملیات انتحاری به ضرب گلوله پلیس از پا در آمد. این حادثه، حمله تروریستی ارزیابی شده است. گفته شده که مظنون »اهللاکبر« میگفته است. پلیس اوضاع را در کنترل دارد. شامگاه سهشنبه گذشته ایستگاه مرکزی قطار و نیز میدان نزدیک آن در بروکسل، پایتخت بلژیک، تخلیه شد. پیشتر در این محل انفجاری رخ داد که دادستانی بلژیک آن را حملهای تروریستی ارزیابی کرد.

پس از انفجار، مردم دچار واهمه شده و نیروهای امنیتی ایس//تگاه قطار را تخلیه و اطراف آن را مسدود کردهاند. پس از ورود پلیس برای خنثی کردن حمله، تردد قطارها در این ایس//تگاه و دو ایستگاه دیگر متوقف شد. یکی از سخنگویان دادس//تانی گفت، مظنون به این عملیات مورد اصابت گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفته و مهار شده است.

ابتدا روشن نبود که مظنون هنوز زنده است یا نه. در این میان اما دادستانی اعالم کرده که این مرد مرده است، در این عملیات نافرجام کسی آسیبی ندیده است.

به گفته پلیس بلژیک، وضعیت به سرعت تحت کنترل قرار گرفته است. رسانههای محلی گزارش داده بودند که مظنون کمربند انفجاری داشته است. پلیس اما این خبر را تایید نکرده است. به گفته شاهدان عینی، مظنون »اهللاکبر« گفته است. شاهدیگفتهاستکهپسازخنثیشدنمظنون،مردیدیگر را دیده که پلیس به او دستبند زده بوده است.

ابتدا این ظن مطرح شده بود که عامل احتمالی این حمله کمربند انفجاری داشته است. به همین خاطر پس از اصابت گلوله، پیکر مظنون مدتی روی زمین مانده بوده تا کارشناسان مواد منفجره بتوانند از داشتن یا نداشتن مواد منفجره نزد او مطمئن شوند. یکی دیگر از سخنگویان دادستانی بلژیک از یک انفجار کوچکتر دیگر هم سخن گفته است.

در پ//ی اقدام تروریس//تی یک مهاجم در ایس//تگاه قطار بروکسل، شورای امنیت ملی بلژیک دیروز صبح تشکیل جلسه داد. نخستوزیر بلژیک با ارسال پیامی در توئیتر از سربازان، سرویسهای امنیتی و کارکنان شرکت راهآهن برای آنچه وی ابراز شهامت و روحیه حرفهای در جریان این حادثه عنوان کرده تشکر و قدردانی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.