عدم همبستگی با پناهجویان

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز- دولت ایتالیا ضمن اعالم این خبر که ورود مهاجران به این کشور از دریا طی سالجاری میالدی یکچهارم افزایش داشته است، از شرکای خود در اتحادیه اروپا که از پذیرش سهم خود در توافق پناهجویان خودداری میکنند، انتقاد کرد.

دو روز پیش از آنکه س//ران اتحادی//ه اروپا به منظور گفتوگو درباره سیاستهای مهاجرتی با یکدیگر در بروکسل دیدار کنند، وزارت کشور ایتالیا اعالم کرد 71 هزار مهاجر طی سال جاری میالدی در دریاهای این کشور نجات پیدا کردهاند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26 درصد افزایش داشته است. هفته گذشته کمیسیون اروپا پروندهای را علیه لهستان، مجارستان و جمهوری چک به عنوان کشورهایی که مانع ورود پناهجویان میشوند، گشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.