رزمایش بالتیک، هشدار ناتو به روسیه

Jahan e-Sanat - - News -

دویچهوله- دبیرکل ناتو تاکید کرد مانورهای نظامی ائتالف در حوزه بالتیک با هدف ارسال پیام قاطع بازدارندگی به مسکو است. هزاران نفر از نیروها در حال تمرین آمادهباش در صورت وقوع حمله روسیه هستند.

ینس استولتنبرگ گفت استقرار گروههای جنگی در کشورهای بالتیک و لهستان با هدف ارسال پیام روشنی به مسکو است که در صورت حمله آنها به یکی از متحدان ناتو، آنها با واکنش کل ائتالف ناتو مواجه خواهند شد. او در محل انجام مانورها در لیتوانی گفت رزمایشهای مذکور بخشی از واکنش به یک روس//یه قویتر اس//ت. اس//تولتنبرگ تاکید کرد: طی سالهای اخیر شاهد الگویی از طرف روسیه بودیم که شامل رزمایشها، سرمایهگذاری بیشتر در حوزه قابلیتهای نظامی و نیز استفاده از نیرو در کشور همسایهاش اوکراین بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.