افزایش حمالت سایبری به آمریکا

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشیتدپرس- در تازهترین تحوالت در پرونده مداخله روسیه در انتخابات اخیر آمریکا وزیر امنیت داخلی سابق این کشور میگوید حمالت سایبری علیه کشورش رو به افزایش است.

جه جانس//ون ضمن تاکید بر این مس//اله که حمالت سایبری علیه کشورش رو به افزایش است، خاطرنشان کرد که اینبار مهاجمان دست باال را دارند. براساس گفتههای جانسون 33 ایالت، 36 شهر و شهرستان از ابزار وزارتخانه تحت کنترل وی برای بررس//ی تقلبهای احتمالی در انتخابات استفاده کردند. او میگوید دولت روسیه هیچ حمله سایبری در صندوقهای رای، شمارش و گزارش نتایج آنها انجام نداده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.