پایان گروگانگیری هواداران داعش در فیلیپین

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- اسالمگرایان هوادار داعش در جریان حمله به روستایی در جنوب فیلیپین، به مدرسهای یورش برده و شماری دانشآموز را گروگان گرفته بودند. پلیس در این میان گفته است که این حمله بدون خونریزی پایان یافته و کسی آسیبی ندیده است.

شبهنظامیان اسالمگرا در جنوب فیلیپین به چند روستا یورش بردند. به گزارش پلیس فیلیپین، بامداد دیروز نزدیک به 300 فرد مس//لح با نیروهای مسلح محلی درگیر شدند. در این میان پلیس فیلیپین اعالم کرده گروگانگیری بدون خونریزی به پایان رسیده و اسالمگرایان از محل عقبنشینی کردهاند. با وجود این، تحقیقات پلیس ادامه دارد تا اطمینان حاصل شود که کسی در اسارت شورشیان نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.