دولت فنالند بار دیگر رای اعتماد گرفت

Jahan e-Sanat - - News -

دویچهوله-دولتراستمیانهنخستوزیرفنالندموفقشدازرایعدم اعتماد جان سالم به در ببرد و به بحران سیاسی در کشور پس از جدایی یک گروه از حزب پوپولیست ملیگرای فنالندیهای واقعی پایان دهد.

یوهایسیپیالسموفقشدباکسب401 رایموافقدرمقابل58 رای مخالف از مجموع 200 رای پارلمان، رای اعتماد بگیرد. 10 عضو پارلمان در زمان رایگیری غیبت داشتند و رییس پارلمان هم رای نداد. ائتالف حاکم فنالند ش//امل حزب راست سیپیالس، حزب ائتالف ملی حامی اتحادی//ه اروپا و حزب آلترناتیو جدید از حزب فنالندیهای واقعی حاال اکثریت را در پارلمان ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.